• ΕΤΟΣ - 2013

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

Αρ. Πρωτ.: ΔΠΕΙΣ 1198598ΕΞ2013 (2013) «Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν.4174/2013»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1287 (2013) «Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ: Δ12Β 1192154 ΕΞ2013 (2013) Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με βάση τις διατάξεις της περ.α’ της παρ.2 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1262 (2013) Παροχή οδηγιών για τη μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε ΙΚΕ καθώς και για τη μετατροπή ΙΚΕ σε εταιρία άλλης νομικής μορφής με τις διατάξεις του ν. 4072/2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ12 A 1191615 ΕΞ 2013 (2013) Καταχώρηση ακινησίας επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1188462ΕΞ2013 (2013) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1264 (2013) Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1254 (2013) Σχετικά με την ευθύνη του μοναδικού εταίρου και εκ του νόμου διαχειριστή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και του κατ’ ουσίαν ιδιοκτήτη και διαχειριστή της εταιρίας για τα χρέη αυτής από παρακρατούμενους φόρους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1181020 ΕΞ 2013 (2013) Βεβαίωση και καταβολή φόρου εισοδήματος μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1252 (2013) «Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και γεωθερμικών μονάδων, αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών σταθμών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Δ12Β 1180201 ΕΞ 2013 (2013) Χρόνος παρακράτησης φόρου εισοδήματος στα κέρδη που διανέμει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με απόφαση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 355/2013 (2013) Επιτρεπτό ή μη εξωλογιστικού προσδιορισμού σε υποθέσεις αγοραπωλησίας ακινήτων (άρθρο 28 του ν. 2238/1994).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1236 (2013) «Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και του β’ εδαφίου της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β’)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Β 1159820 ΕΞ2013 (2013) Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων και μη.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ33 5037619 ΕΞ2013 (2013) «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Β 1158092 ΕΞ 2013 (2013) Επιστροφή ποσών σε μετόχους ανώνυμης εταιρίας από μείωση τακτικού αποθεματικού συνεπεία μείωσης μετοχικού κεφαλαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1231 (2013) «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 169 του ν.4099/2012 (ΦΕΚ Α’ 250), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163) για ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του ν.3220/2004».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12 Α 1154855 ΕΞ2013 (2013) Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικών επιδοτήσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Δ12Β 1151599 ΕΞ 2013 (2013) Η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ με την μορφή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ12 1150847 ΕΞ2013 (2013) Παραλαβή δηλώσεων και δικαιολογητικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ