• ΕΤΟΣ - 2013

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ 1281 (2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1285 (2013) «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. / ΠΟΛ.1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β΄257/13.2.2012) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών», όπως τροποποιήθηκε από την Α.Υ.Ο.Ο/ΠΟΛ 1200/2012.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1286 (2013) «Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1288 (2013) «Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που υποχρεούνται στη χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., καθώς και κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών μηχανισμών Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄).»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΠΕΙΣ 1198598ΕΞ2013 (2013) «Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν.4174/2013»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1278 (2015) Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1269 (2013) «Πρόσκαιρες εγκαταστάσεις - Έννοια υποκαταστήματος.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1263 (2013) «Αποστολή δεδομένων από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου θέρμανσης στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1185461 ΕΞ 2013 (2013) «Παρέχονται πληροφορίες για την έκδοση φορολογικών στοιχείων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1179753 ΕΞ 2013 (2013) «Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1249 (2013) «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 55 και 66 του ν.4174/2013.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1176251 ΕΞ 2013 (2013) «Τεχνικές εταιρείες. Τήρηση λογαριασμού 94.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 354/2013 (2013) Δυνατότητα ή μη επιστροφής σε φορολογούμενο των κατασχεθέντων επίσημων και ανεπίσημων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων του, όταν η υπόθεσή του έχει περαιωθεί με δικαστικό συμβιβασμό, πλην όμως, μεταξύ των κατασχεθέντων υπάρχουν στοιχεία, τα οποία αφορούν σε συναλλαγές με τρίτους, οι δε βάσει των εν λόγω στοιχείων διενεργηθείσες φορολογικές εγγραφές κατά των τρίτων δεν έχουν τελεσιδικήσει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1155941 ΕΞ 2013 (2013) «Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων σε υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που τηρούν ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1226 (2013) «Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1147069 ΕΞ 2013 (2013) «Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1219 (2013) Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1221 (2013) Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1143409 ΕΞ 2013 (2013) «Αναγραφή αριθμού Φ.Ι.Χ. σε δελτίο αποστολής»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1210 (2013) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55 και 66 του ν. 4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170/Α), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» σχετικά με την επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ