• ΕΤΟΣ - 2013

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

Αριθ. Πρωτ.: 109527 (2013) Χορήγηση του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων από 01.01.2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 44137/613 (2013) Χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. αποφ. 3223/61/17.12.2013 (2013) Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

οικ. 66881/13 (2013) Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ.12311/08/3.6.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 106097 (2013) Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υποδείξεων, αντικαταστάσεων, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, σε συνέχεια των αναρτήσεων των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/84/οικ.33459 (2013) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β΄/14.8.2013) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ: 32180/466 (2013) Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»
ΑΝΟΙΓΜΑ

οικ. 42343/598 (2013) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/55/οικ.31786 (2013) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3.24641/Οικ.3.1574/26-8-2013, (ΦΕΚ 2091/Β/2013), κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ: οικ. 36311/840 (5.11.2013) - «Εκ περιτροπής απασχόληση».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΔΑΔ/48Α/58/οικ.29040 (2013) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΔΑΔ/Φ.31.35/1756/οικ. 27938 (2013) Ζητούνται στοιχεία
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: 33398/Δ1.7632 (2013) Κατάργηση της υπ΄ αριθμ. 29914/Δ1.6859/13-09-2013 απόφασης καθορισμού πρόσθετου ειδικού κριτηρίου αποτίμησης προσόντων, κατ΄ εφαρμογή της περ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (167 Α΄)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 84630 (2013) Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2013, στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθ. πρωτ: 31651 (2013) Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπου Ε4 Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ.80000/οικ.25651/877 (2013) «Εφαρμογή διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 περί ταυτόχρονης λήψης μισθού και σύνταξης μετά την ισχύ του ν.4151/2013»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθμ. οικ. 32205/Δ10.96 (2013) Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π. : 33631/2019 (2013) Ανάκληση Εγκυκλίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π.: 30377/1889 (2013) «Οδηγίες για την εφαρμογή των υπ' αριθμ. 14366/416 (ΦΕΚ 1110/Β/9/5/2013), «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών – καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος» και 27953/1745 (ΦΕΚ 2122/Β/28/8/2013) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π.: 2232 (2013) «Αδυναμία υποβολής εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – Ειδικές περιπτώσεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ