• ΕΤΟΣ - 2014

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1000840 ΕΞ 2014 (2014) Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014 (2014) Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1264 (2014) Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1261 (2014) Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1260 (2014) Σχετικά με τη φορολογική κατοικία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Δ12 1168638 ΕΞ 2014 (2014) Φορολογική μεταχείριση της παρεχόμενης μείωσης των διδάκτρων για τα παιδιά των εργαζόμενων, διευθυντών, διαχειριστών και μελών διοίκησης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ: ΔΕΛ Β 1167760 ΕΞ 2014 (2014) «Παροχή οδηγιών για την άμεση κοινοποίηση των εντολών ελέγχου και την παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 και 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, όπως ισχύει) σχετικά με την υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/107/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (L 359/1) της 9ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Α 1165279 ΕΞ 2014 (2014) Συμψηφισμός παρακράτησης φόρου εισοδήματος σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1255 (2014) ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014 (2014) Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 33664/10-12-2014 (2014) ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1251 (2014) Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Γ.Δ.Φ.Δ. 1152902 ΕΞ2014 (2014) Κοινοποίηση διατάξεων της ΚΥΑ 39892/ΓΔ1.2 (ΦΕΚ 3018 Β- 07.11.2014).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 (2014) Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ.: 2/85252/0026 (2014) «Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή ειδικής επιδότησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 1 της αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.238/3.1.2014 κ.υ.α. (Β.5)» .
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1234 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (2014) Φορολογική μεταχείριση πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια κατόπιν των Αποφάσεων του Σ.τ.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Α 1142299 ΕΞ 2014 (2014) Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος γραφίστα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Α 1142295 ΕΞ 2014 (2014) Δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Β/7/35889/2582 (2014) Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ