• ΕΤΟΣ - 2014

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

ΠΟΛ 1081 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (2014) «Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1074 (2014) Τροποποίηση του χρόνου υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2013 και εφεξής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1071 (2014) Οδηγίες για την ολοκλήρωση της καταχώρησης αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που υποβλήθηκαν το 2013 και τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικού αρχείου που θα υποβάλλεται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το τρέχον έτος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ14Α 1043306 ΕΞ 2014 (2014) «Μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου και πώλησή του σε τρίτο πρόσωπο πριν την λήξη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού – Εφαρμογή της ΠΟΛ 1083/2008»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ17Ε 5005682 ΕΞ2014 (2014) Εξαγωγή αγαθών προς ιδιώτες κατοίκους τρίτων χωρών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ17Ε 5005248 ΕΞ2014 (2014) Εισαγωγή αγαθών με την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΛ Α 1036829 ΕΞ2014 (2014) Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ17 Ε 5004853 ΕΞ 2014 (2014) «Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1037 (2014) Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών, λόγω του σεισμού της 26ης Ιανουαρίου 2014 στο νομό Κεφαλληνίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ14Β 1019867 ΕΞ2014 (2014) Εφαρμοστέος συντελεστής Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες που παρέχονται από ηλεκτρολόγο μηχανικό εγκατεστημένο στη Ρόδο
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ14Β 1019065 ΕΞ 2014 (2014) «Επιβολή Φ.Π.Α. επί του επίναυλου Ακτοπλοΐας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ17Ε 5002295 ΕΞ 2014 (2014) «Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1024 (2014) Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013 (ΦΕΚ 3367Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1015 (2014) Εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες των μετόχων των ΚΤΕΛ ΑΕ και των μελών των ΚΤΕΛ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1017 (2014) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ A΄ 288), για την παράταση εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ14Α 1002076 ΕΞ 2014 (2014) Διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση δαπανών επισκευής στα πλαίσια εγγύησης (claims) – Eγκύκλιος ΠΟΛ 1164/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ14Α 1002610 ΕΞ 2014 (2014) «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αγορά και πώληση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ14Α 1002664 ΕΞ 2014 (2014) «Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ μεταβίβασης ακινήτου».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : Δ17Ε 5000146 ΕΞ 2014 (2014) Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ14Α 1001469 ΕΞ 2014 (2014) «Φορολογητέα αξία αμοιβής δικαστικού επιμελητή».
ΑΝΟΙΓΜΑ