• ΕΤΟΣ - 2014

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Κ.Β.Σ.

Δ15 1163278 ΕΞ 2014 (2014) «Διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ15Β 1143684 ΕΞ.2014 (2014) Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων, στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, που υποβάλλονται από 1.1.2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΣ 1130662 ΕΞ 2014 (2014) Θέμα: «Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1207 (2014) «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1202 (2014) «Καθορισμός βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4174/2013, όπως ισχύει»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1201 (2014) «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1191 (2014) Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ’ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ17Ε 5019272 ΕΞ 2014 (2014) Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1081/19.03.2014 Α.Υ.Ο περί κατάργησης της υποχρέωσης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων για σκοπούς ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΣ Γ 1108349 ΕΞ 2014 (2014) Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1176 (2014) «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1175 (2014) «Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ15Β 1096610 ΕΞ 2014 (2014) «Σχετικά με την έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1162 (2014) «Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων, για την είσπραξη του αντιτίμου των διοδίων, με τη χρήση ηλεκτρονικών φορητών πομπών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1153 (2014) Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1152 (2014) «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Υποπαραγράφου ΙΓ΄.3, της παραγράφου ΙΓ΄, του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7.4.2014), για την παροχή έκπτωσης για την πωληθείσα εντός του έτους 2013 ηλεκτρική ενέργεια από τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1149 (2014) «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1148 (2014) «Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1140 (2014) «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1141 (2014) Υποβολή του Εντύπου Έναρξης - Μεταβολής- Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών - Φ.Η.Μ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 15 του 2ου κεφ. και του 4ου κεφ. της Α.Υ.O.O. ΠΟΛ 1220/2012, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ15Α 1076425 ΕΞ 2014 (2014) «Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων.»
ΑΝΟΙΓΜΑ