• ΕΤΟΣ - 2014

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Φ.80020/οικ.43562/Δ15.978 (2014) «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της περ.3Δ της υποπ.ΙΑ2 παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄85) και των παρ.5 και 6 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (Α΄160) ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 50600/4099 (2014) Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Χριστουγέννων 2014 - Ν. Έτους 2015 των Εφημεριδοπωλών όλης της Χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

οικ. : 50033/10904 (2014) Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Εγκύκλιος εφαρμογής της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Ε40/941 (2014) «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (2014) Διαδικασία χορήγησης παροχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης στα ΑμεΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ. 51010/42926/1085 (2014) Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και καθορισμός στοιχείων που κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνονται στον κανονισμό επενδύσεών τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Φ09/915 (2014) «Εφαρμογή Άρθρου 28 του Ν. 3528/07 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 28/2014 (2014) Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.951.1/199/871895/Σ.9383 (2014) Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων για την Αναγνώριση Συντάξιμης Υπηρεσίας ως Χρόνου Μετοχικής Σχέσης στο ΜΤΣ και στον ΕΚΟΕΜΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.11321/19423/1405 (2014) Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38, του άρθρου 39 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ32/557 (2014) «Αμοιβές Δικηγόρων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Π51/44 (2014) Αρμοδιότητα Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να αποφαίνονται περί της ιατρικής και ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που παραπέμπονται στα ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση ή την παράταση σύνταξης λόγω αναπηρίας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Σ32/23 (2014) «Κρίση περί ιατρικής και ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1.1.1993, σύμφωνα με τη με αρ. 269/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υπενθύμιση οδηγιών των εγκυκλίων 18/1991 και 67/2011.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Ε40/877 (2014) «Τροποποίηση οδηγιών σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ 10053/42313/1664 (2014) Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ - MME για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2014 και του νέου έτους 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/213 (2014) «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2014 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Τ.Ε.Α. Aρ. πρωτ: 222715 (2014) «Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων ως συντάξιμου χρόνου».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.10035/18679/304 (2014) Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ Ο.Α.Ε.Ε. και Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. «νέων» ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν. 4254/2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ. 51010/45802/1145 (2014) Οργανωτικές απαιτήσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.11321/19937/1443 (2014) Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων.
ΑΝΟΙΓΜΑ