• ΕΤΟΣ - 2014

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

οικ. 49635/687 (2014) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5024/120/17-2-2014 (ΦΕΚ Β΄ 439) κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ.66224/2014 (2014) Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 43452/633 (2014) Διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο βάσει των διατάξεων του αρ.8 του Ν.1545/1985 .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθ. πρωτ. οικ. : 49327/10702 (2014) Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28-08-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ.2/95637/0026 (2014) «Καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 408/2014 (2014) Εάν, εν όψει της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 53 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007), υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α', ο οποίος έχει δύο ενήλικα τέκνα και ένα ανήλικο τέκνο, δικαιούται της κατά το ανωτέρω άρθρο αδείας 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aρ. πρωτ. 109416 (2014) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αριθμ. απόφ.: Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. 3540/59/9.12.2014 (2014) Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 (2014) Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014-2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 36919/569 (2014) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31172/490/12-9-2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/39/οικ.28231 (2014) Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και για τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 5423.2/01/2014 (2014) Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. απόφ. ΟΑΕΔ 3032/52/21.10.2014 (2014) Συμπλήρωση - Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3701/55/22.11.2011 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αριθμ. απόφ. 3045/52/21-10-2014 - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1375/19/29-4-2014 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (Β΄ 1683) με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 228/16/29-04-2014 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ, σχετικά με την υλοποίηση «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθμ. οικ. 36503/115 (2014) Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοιχείο γ), περ. 1.ii. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28-08-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», για το έτος 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 51738 (2014) Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρωτ.: 80528 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 09/10/2014) (2014) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ.: 2/49954/0026 (2014) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 31172/490 (2014) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 3525.1.6/01/2014 (2014) Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ