• ΕΤΟΣ - 2014

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

Αριθμ. 29502/85 (2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄/449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄/2163/30.08.2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: οικ. 31635 (2014) Θέματα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aρ. πρωτ: 26547/1565 (2014) Συμπλήρωση της εγκυκλίου με αρ.πρωτ.: οικ.4800/173/13-2-2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 25210/1387 (2014) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2928/130/29-1-2014 (266Β΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aρ. πρωτ: 62152 (2014) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 6/2014 ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.πρωτ.2/53212/0022 (2014) Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2/53213/0022 (2014) Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 56164 (2014) Καταβολή οικογενειακού επιδόματος έτους 2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 3525.1.5/01/2014 (2014) Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 3525.1.10/01/2014 (2014) Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 3525.1.11/01/2014 (2014) Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Σ78/10 (2014) «Απασχόληση συνταξιούχων. 1. Κοινοποίηση οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998 περί ταυτόχρονης λήψης μισθού και σύνταξης μετά την ισχύ του Ν. 4151/2013. 2. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.3863/2010 όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ. οικ 2/41768/0022 (2014) «Κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθ. πρωτ: 11712/76 (2014) «Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αριθμ. απόφ. 1375/19/29-04-2014 (2014) Κατάρτιση Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΠΠ/Φ.2.9/37/10325 (2014) Επαναφορά στην Υπηρεσία από προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 (2014) «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 12943/941 (2014) Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Πάσχα 2014 των Εφημεριδοπωλών όλης της Χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 4.11268/οικ.5.8232 (2014) Κατηγοριοποίηση παρατυπιών/παραβάσεων και καθορισμός του είδους των κυρώσεων που επιβάλλονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων, κατά την υλοποίηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 11921/253 (2014) Όροι και προϋποθέσεις τήρησης του «Ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών» που καθιερώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α΄ 2).
ΑΝΟΙΓΜΑ