• ΕΤΟΣ - 2015

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/76/οικ.40155 (2015) Ενημέρωση για την έκδοση της υπ΄ αριθ. 244/2015 Γνωμοδότησης του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τις αποδοχές κατά τη διάρκεια αναστολής άσκησης καθηκόντων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 59462/787 (2015) Τροποποίηση της με αριθμ. 31172/490/12-09-2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών» (2482/τ.Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί με την με αριθμ. 36919/569/10-11-2014 όμοιά της (3051/τ.Β΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αριθμ. απόφ. 2969/68/8-12-2015 - Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011, 3032/52/21-10-2014 και 576/11/3-3-2015 αποφάσεων του ΔΣ, σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 57168/935 (2015) Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 53619/735 (2015) Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ.91297 (2015) ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2015 Α) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Β) ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ.91294 (2015) ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7/2015 Α. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 Β. ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 51182/715. (2015) Α) Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για τη Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης και Β) Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης στις Διοικητικές Περιφέρειες του Άξονα Προτεραιότητας 7.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 51237/717 (2015) Α) Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για τη Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης και Β) Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, για τις Διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθ. Πρωτ.: 738 (2015) Προστασία της μητρότητας και διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 244/2015 (2015) Αποδοχές υπαλλήλου κατά τον χρόνο που αυτός τελεί σε καθεστώς αναστολής άσκησης καθηκόντων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 7 (2015) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : 42109/143 (2015) Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από 30/9/2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 39407/654 (2015) Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : 37917/122 (2015) Ηλεκτρονικός συγχρονισμός του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ.: οικ. 28962 (2015) Αύξηση ορίου μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2015
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 30716/1284 (2015) Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, έτους 2015-2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aρ. πρωτ: οικ. 36557/980 (2015) Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης εργοδοτών για την απόκτηση δυνατότητας άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 5.20860/5.15964 (2015) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/06-11-2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014-2015".
ΑΝΟΙΓΜΑ

200044/10931/5366/1649 (2015) Ερμηνευτική εγκύκλιος της παρ. 3, άρθρου 11, Ν. 4326/2015, για τη χορήγηση αδείας μετ’ αποδοχών στους εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες εθνικών και προ-εθνικών ομάδων καθώς και στους προπονητές/ προπονήτριες αυτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ