• ΕΤΟΣ - 2016

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

ΠΟΛ 1200 (27.12.2016) - Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1188103 ΕΞ2016 (23.12.2016) - Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτά Ανώνυμη Εταιρεία από την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1197 (22.12.2016) - Θέμα: «Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1198 (23.12.2016) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220/28.11.2016) σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα των μετασχηματισμών εταιρειών που προβλέπονται από τα άρθρα 52 έως και 55 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1202 (22.12.2016) - Κοινοποίηση της 6/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περιπ. δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 3888/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ 1186557 ΕΞ 2016 (21.12.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που χορηγούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1189 (14.12.2016) «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1190 (15.12.2016) - Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 288/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ. Φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 324/2016 - Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, των γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών, που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣτΕ Αριθμός 3325/2015 - Εκπίπτουν οι δαπάνες αγοράς ειδών καθαρισμού, καφέδων, αναψυκτικών κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της εταιρείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1183 (7.12.2016) - Πρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 μετά την έκδοση του αριθ. ΔΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ2015/07.08.2015 εγγράφου μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1181 (6.12.2016) - Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παράγραφος 6 και 72 παράγραφος 40 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν.4378/2016 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Β/7/οικ.49566/2797 (28.11.2016) - Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Β/7/35889/2582/16-10-2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄ 2795).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1179 (17.11.2016) - Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 288/2016 Φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών και λειτουργών ΝΣΚ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1165 (17.11.2016) «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40 και 56 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α΄/3.8.2016) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του ν.4174/2013».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016 (17.11.2016) - Συντελεστής απόσβεσης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016 (17.11.2016) - Φορολογική μεταχείριση της χρεωστικής διαφοράς (ζημίας) που προέκυψε σε βάρος προσωπικής εταιρείας από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ 2016 (3.11.2016) - Φορολογική μεταχείριση ληφθέντος ασφαλίσματος συνεπεία λήξης ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1161 (1.11.2016) - Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.
ΑΝΟΙΓΜΑ