• ΕΤΟΣ - 2016

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

Αριθμ. Γ.Χ.Κ.: 30/002/000/8788 (30.12.2016) - Καθορισμός της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο του Κράτους προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.:2/99924/0004 (30.12.2016) - «Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 61621/Δ5.2643 (30.12.2016) - Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : 142361 (30.12.2016) - «Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του Ν. 4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1205 (30.12.2016) - Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Δ 1190212 ΕΞ 2016 (30.12.2016) - Κοινοποίηση του άρθρου 73 του Ν. 4375/2016 και της ΠΟΛ.1180/2016 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: 2/100018/0026 (30.12.2016) «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Γ 1190234 ΕΞ 2016 (30.12.2016) - Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53 Α του ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 619/146296 (29.12.2016) - Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.59522/2205 (29.12.2016) Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1189600 ΕΞ 2016 (29.12.2016) - Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1204 (29.12.2016) - Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α΄/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (22.12.2016) - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Α 1187347 ΕΞ 2016 (29.12.2016) - «Κοινοποίηση Απόφασης ΓΓΔΕ αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1151455 ΕΞ2016 (ΦΕΚ/Β/3836/30-11-2016) «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις καθορισμού της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 3 καν. 952/2013» - Εφεδρική μέθοδος διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1189746 ΕΞ 2016 (29.12.2016) - Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΓ 1175671 ΕΞ 2016/01.12.2016 Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) “Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ”»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : ΔΔΘΤΟΚ 1189524 ΕΞ 2016 (29.12.2016) - Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Β΄1189833 ΕΞ2016 (29.12.2016) - Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β’ 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο., σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) – Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ 1189860 ΕΞ 2016 (29.12.2016) - Κοινοποίηση των διατάξεων του ν.4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α΄) αναφορικά με τις πωλήσεις προϊόντων ΕΦΚ από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών που βρίσκονται στους χερσαίους μεθοριακούς σταθμούς
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.80000/οίκ.61362/16406 (28.12.2016) - Διάρθρωση των οργανικών μονάδων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (NAT) (ΝΠΔΔ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001883 ΕΞ 2016/Χ.Π. 2532 (28.12.2016) - Παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το ν. 3723/2008.
ΑΝΟΙΓΜΑ