• ΕΤΟΣ - 2016

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.61327/1484 (30.12.2016) - «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρωτ.: 2763 (30.12.2016) - Οδηγίες για το μεταβατικό διάστημα δημιουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π. Φ.80000/οικ.61676/2213 (30.12.2016) «Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών – εισφερόντων Ε.Φ.Κ.Α., υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κ.α. από 01/01/2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ. 61689/2215 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) (30.12.2016) - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (Α, 85)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π. Φ.80000/οικ.61691/2216 (30.12.2016) «Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 28.2.2017 ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 49426/1751 (30.12.2016) - Τρόπος διάθεσης και διαδικασία απόδοσης της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, έτους 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 61621/Δ5.2643 (30.12.2016) - Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ78/48 (27.12.2016) - «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 σε εργαζόμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ. 11321/οικ.61134/2205 (29.12.2016) - Καθορισμός κανόνων και διαδικασιών περιοδικής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.59522/2205 (29.12.2016) Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.80000/οικ.58192/2153 (22.12.2016) - Έγκριση Καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ.)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 49/2016 (28.12.2016) «Κατασκευή νέων υπηρεσιακών σφραγίδων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.80000/οίκ.61362/16406 (28.12.2016) - Διάρθρωση των οργανικών μονάδων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (NAT) (ΝΠΔΔ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 58039/3275 (28.12.2016) - Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.80000/55949/14809 (27.12.2016) Διάρθρωση των οργανικών μονάδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) (Ν.Π.Δ.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 60562/1398 (27.12.2016) - Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Χριστουγέννων 2015 - Ν. Έτους 2016 των Εφημεριδοπωλών όλης της Χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Φ30316/56630/Δ15.974 (19.12.2016) - Καθορισμός τρόπου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για το έτος 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.59606/2172 (23.12.2016) - Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) για το έτος 2017
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.60258/1471 (23.12.2016) «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ. 26083/887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.60271/2195 (23.12.2016) - «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4387/2016 »
ΑΝΟΙΓΜΑ