• ΕΤΟΣ - 2016

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.60272/2196 (23.12.2016) «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 και 16 του ν.4387/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.60273/2197 (23.12.2016) «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 7, 27 παρ. 2 α & β του ν. 4387/2016 »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ.: Φ80020/οικ. 56714/Δ15.1008 (23.12.2016) - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 26 του ν. 4445/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.πρωτ.: Φ.80000/οικ.60304/1473 (23.12.2016) - «Υπαγωγή μισθωτών στην ασφάλιση του ΙΚΑ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/51600/1975 (14.12.2016) - Αναπροσαρμογή ποσών Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2017
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ.: Φ80020/οικ.59590/Δ15.1006 (21.12.2016) - Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Φ.10070/οικ.59667/2173 (20.12.2016) - Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α΄183)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 48/2016 (21.12.2016) - «Αντικατάσταση των στοιχείων επικοινωνίας των εγγράφων και των λογότυπων με τα νέα στοιχεία και το νέο λογότυπο του ΕΦΚΑ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Γ99/601 (20.12.2016) - «Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 124456/0092 (13.12.2016) - Μεταφορά αρμοδιότητας πληρωμής συντάξεων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ. 10053/53498/2032 (13.12.2016) - Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε, για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2016 και του νέου έτους 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Γ71/64 (12.12.2016) - «ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Α42/6 (19.12.2016) «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 47/2016 (19.12.2016) «Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄αυτού».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/879 (19.12.2016) «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ: 142036/0092 (19.12.2016) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: 146834/0092 (19.12.2016) - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043/οικ.58770/1442 (19.12.2016) «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Γ31/94 (19.12.2016) «Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αρ. Πρωτ. Σ40/114 (19.12.2016) - «Οι άνδρες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να συμπληρώσουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του Ν. 3996/2011,προκειμένου να λάβουν μειωμένη σύνταξη εφόσον η αίτηση αναγνώρισης και η αίτηση για σύνταξη έχει υποβληθεί έως την 31/12/2013»- Τροποποίηση οδηγιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ