• ΕΤΟΣ - 2016

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 4/2016 (11.2.2016) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Σ40/15 (11.2.2016) - «Διευκρινίσεις σχετικά με το συνυπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης ή για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 3/2016 (5.2.2016) - «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.51010/οικ.54495/694 (29.1.2016) - Αναστολή ισχύος για έξι μήνες της ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β΄ 178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 2/2016 (26.1.2016) «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ. 2 ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 /Α΄) περί σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Π12/7 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) (21.1.2016) «Επιδόματα μητρότητας με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης σε Ε.Τ.Α.Α. & Ο.Α.Ε.Ε.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 2/2016 Αν, συντρεχουσών των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 20, παρ. 7 του Ν. 2556/1997 και προκειμένου περί του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ99/7 (2016) «Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ