• ΕΤΟΣ - 2016

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

Αριθμ. 219434/Α5 (21.12.2016) - Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ23/οικ. 61006/4703 (28.12.2016) - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της συνέχισης του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αριθμ.πρωτ: 97229/09.12.2016 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ. 97417 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 13/2016 (12.12.2016) - ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥ Ν. 4430/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389 (8.12.2016) - Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ.56914/1033 (8.12.2016) - Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας» (Β’3888).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 6.15107/5.12840 (7.12.2016) - Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 56835/1191 (7.12.2016) - Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ.55932/1016 (2.12.2016) - Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 16550 (28.11.2016) - Προκήρυξη δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ. 95302/2/12/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.οικ.2/88138/ΔΕΠ (10.11.2016) - «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Άρειος Πάγος 429/2016 Αγωγή και ένσταση περί της ακυρότητας της καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία. Ίδιος χρονικός περιορισμός και για την ένσταση ή αντένσταση περί ακυρότητας της καταγγελίας. Η μη κοινοποίηση δηλ. της αγωγής στον εργοδότη ή μη προβολή της ενστάσεως, μέσα στην τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ημέρας που έλαβε χώρα η λύση της σύμβασης, που αποτελεί το αφετήριο γεγονός αυτής, με την καταγγελία και την περιέλευσή της στον μισθωτό και λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της ημέρας του τελευταίου μήνα, η οποία αντιστοιχεί σε αριθμό και ημέρα με εκείνη που άρχισε, αν δε αυτή (τελευταία ημέρα της προθεσμίας) είναι κατά νόμο εορτάσιμη (μη εργάσιμη), όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. 41919/909 (4.11.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016. Υπολογισμός του ωρομισθίου των διδασκόντων/καθηγητών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Άρειος Πάγος 439/2016 Περίπτωση αδικαιολόγητης μακρόχρονης απουσίας του εργαζόμενου και λύση τη σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας επί τριάντα τουλάχιστον συνεχείς ημέρες, θεωρώντας ότι υφίσταται οικειοθελής αποχώρηση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Α.Π.: 86242/04.11.2016 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2016 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ & ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. οικ. 47404/Δ9.12407 (17.10.2016) - Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοιχείο γ), περ. 1.ii. της υπ’ αριθ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως ισχύει, για το έτος 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ.:8000/14-10-2016 «Οδηγός εφαρμογής των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ.43366/2016 (29.9.2016) - Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 51738/2014 (2947 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 136/2016 (1.6.2016) - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Συμβασιούχοι - Επίσχεση εργασίας - Ασφαλιστική υπαγωγή - Αρμοδιότητες ασφαλιστικών οργάνων.
ΑΝΟΙΓΜΑ