• ΕΤΟΣ - 2017

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Αριθμ. οικ. 62134/4100 (28.12.2017) - Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17 (29.12.2017) - Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017 - Σύνταξη λόγω θανάτου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ24/12/ΓΠοικ.62527/1650 (29.12.2017) - Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ80000/οικ.58967/77/Δ29.17 (29.12.2017) - «Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ. 80000/45219/1864 (18.12.2017) - Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.11321/οικ.58524/71 (18.12.2017) - Αναπροσαρμογή ποσού και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48/2017 (22.12.2017) - «Ένταξη και απεικόνιση της ασφάλισης των Ναυτικών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ.52666/2084 (22.12.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4488/2017 (Α’137)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ.1300/1644491 (19.12.2017) - «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565 (19.12.2017) - «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)μισθολογικών περιόδων από 01/2018 έως 12/2018, ΔΧ/2018, ΔΠ/2018»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47/2017 (15.12.2017) - «Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών της ανταποδοτικής σύνταξης κατά τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4488/2017.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. ΕΑΛΕ/49231 (08.12.2017) - Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (Β΄ 1233), ΕΜΠ5/2012 (Β΄ 3054), 55471/2013 (Β΄ 1561) και 35539 (Β΄ 1653/9.6.2016) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 2/90964 (15.12.2017) - «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/85835/24.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45/2017 (07.12.2017) - «Yπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ: 202862 (08.12.2017) - «Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/2017 (01.12.2017) - «Υπογραφή εγγράφων «με εντολή Διοικητή» (Ε.Δ.)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Α.Π. : Δ.ΑΣΦ.1279/1595212 (07.12.2017) «Επικουρική Ασφάλιση των Καταστηματαρχών Κρεοπωλών και των λοιπών κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων του τ. Ε.Τ.Ε.Α»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 130060 (27.11.2017) - Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)» .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./668/1560611 (30.11.2017) - «Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών & ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές της Δ.Ε. Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 15/11/2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ