Κωδικοί ΟΣΥΚ

ΚωδικόςΠεριγραφήΑΝΟΙΓΜΑ
110Καλλιέργεια φυτών,κηπευτικών ποικιλιών,φυτοκομία
120Κτηνοτροφία ( Περιλαμβάνει και την μελισσοκομία, σηροτροφία)
130Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
140Δραστηριότητες συναφείς με την γεωργία και ζωοτεχνικές δραστηριότητες εκτός των κτηνιατρικών υπηρεσιών
141Εκκοκιστήρια βάμβακος (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ)
142Εκκοκιστήρια βάμβακος (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ)
150Θήρα,τοποθέτηση παγίδων,αναπαραγωγή θηραμάτων και συναφείς βοηθητικές δραστηριότητες
200Δασοκομία,υλοτομία και συναφείς δραστηριότητες
500Αλιεία,λειτουργία ιχθυοτροφείων και μονάδων παραγωγής γόνου,βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς με την αλιεία.
1010Εξόρυξη και συσσωμάτωση άνθρακα
1020Εξόρυξη λιγνίτη
1030Εξόρυξη και συσσωμάτωση τύρφης
1110Αντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου
1120Δραστηριότητες συναφείς με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
1200Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου
1310Εξόρυξη σιδηρομεταλλευμάτων
1320Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλικών μεταλλευμάτων,εκτός από τα μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου
1410Λατομεία λίθων για οικοδομικές χρήσεις
1420Λατομεία σκύρων και άμμου.Εξόρυξη ή επιφανειακή λήψη άμμου και αργίλου
1430Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων