Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2020 (20.03.2020) - «Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), από 1/12/2013, των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) των μισθωτών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18

Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Καρρά Πολυξένη

Κακαράντζα Βεατρίκη

Παγώνη Κωνσταντίνα

Τηλέφωνο:210 5285538, 210 5285684

210 5285543

Email: tm.eis.misth@efka.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Βλαχογιάννη Ευγενία

Κοσμέα Αναστασία

Τηλέφωνο:210 5285642, 210 5285615

Email: tm.eisp.misth@efka.gov.gr

Αθήνα, 20/03/2020

Αριθμ. Πρωτ. 65483

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11

 

 

 

Θέμα: «Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), από 1/12/2013, των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) των μισθωτών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)»

Σχετ: α) Οι υπ’αριθμ. 7/2014 και 26/2014 Εγκ. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ

β) Η με αριθμ. Πρωτ. Φ80000/3476/116/14-2-2014 Υ.Α. ( ΦΕΚ 581/Β΄/10-3-2014)

γ) Το με αριθμ. Πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./626/1516562/19-12-2018 Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ

 

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/7-1-2014 τ. Α΄) «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» προβλέπεται ότι, ο εργοδότης για τους μισθωτούς του που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., υποχρεούται από 1.12.2013 να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) που υποβάλλει γι’ αυτούς ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ( Σχετ. Η 7/2014 εγκ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Επίσης, με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ80000/3476/116/14-2-2014 Υ.Α. ( ΦΕΚ 581/Β΄/10-3-2014) Υπουργικής Απόφασης, η οποία εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω αναφερθέντος νόμου, ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών υπέρ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (Σχετ. η 26/2014 εγκ. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).

Με την παρούσα εγκύκλιο, σας παρέχουμε διευκρινήσεις και οδηγίες ως προς την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

 

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF