• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2064/2020 (06.05.2020) - Προσδιορισμός της αναλογίας έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών για τις εταιρείες συμμετοχών (holding) οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1049376 ΕΞ 2020 (04.05.2020) - «Έκδοση του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Απριλίου 2020».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: Ε.2063/2020 (29.03.2020) - Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης - Οδηγίες εφαρμογής της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1094/2020 (28.04.2020) - Τροποποίηση της ΠΟΛ Α.1082/10.4.2020 (Β’ 1303) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2058/2020 (25.04.2020) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 «Παράταση προθεσμιών είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων», του ν.4684/25.4.2020 (ΦΕΚ 86 Α/25-4-2020), Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75) και άλλες διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1043055 ΕΞ 2020 (08.04.2020) - «Έκδοση του Εγχειριδίου Ενημέρωσης αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.», Μαρτίου 2020.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Ε.2056/2020 (23.04.2020) - Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τρίτου της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Ε 1045494 ΕΞ 2020 (21.04.2020) - Κοινοποίηση του άρθρου 1 του νόμου 4683/20 (Α΄ 83) «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. πρωτ.: Α.1082/2020 (10.04.2020) - «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1063/2020 (24.03.2020) - «Τροποποίηση της Α. 1054/2020 (ΦΕΚ 950 Α’) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: Ε.2040/2020 (18.03.2020) - Εφαρμογή της Α.1032/30.01.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Ε2038/2020 (23.03.2020) - «Κοινοποίηση διατάξεων του Α’ μέρους «Ρυθμίσεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1054/2020 (20.03.2020) - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1050/2020 (19.03.2020) - Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α΄248).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α΄1034657 ΕΞ 2020 (09.03.2020) - «Ενημέρωση για την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α. για ορισμένα είδη, των δασμολογικών κλάσεων 2844, 3002, 3003, 3004, 3006, 3822, 3824, που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2030/2020 (16.04.2020) - Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 17 «Διάθεση κατασχεμένης ή δημευμένης αιθυλικής αλκοόλης προς τον σκοπό της παρασκευής αντισηπτικού» του ν. 4675/2020 (Α’ 54).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α΄ 55 - 11/03/2020 - Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΕΦ Α 1021742 ΕΞ 2020 (11.02.2020) - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ των υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών που εξάγονται εκτός Ε.Ε..
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: Α.1032/2020 (30.01.2020) - Τροποποίηση ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2022/2020 (12.02.2020) - Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 για την υποβολή δήλωσης Intrastat.
ΑΝΟΙΓΜΑ