• ενιαιο τελος ακινητων (ΕΤΑΚ)

ΠΟΛ 1119/2018 (22.06.2018) - Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του ν.4509/2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α’ 170)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ13 ΦΜΑΠ 1166836 ΕΞ 2013 (2013) Επισύναψη, σε συμβόλαιο, εκκαθαριστικού ΕΤΑΚ από τον οικοπεδούχο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1174 (2013) Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ13 ΦΜΑΠ 1107741 ΕΞ 2013 (2013) Διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1103 (2013) Εξειδίκευση των κριτηρίων και καθορισμός των αρμόδιων οργάνων και της διαδικασίας υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α.7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1101 (2013) Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ) καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4152 (2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1093 (2013) «Ανακαθορισμός της τιμής ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στη Β΄ Ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1095 (2013) Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 18, 21 και 45 του άρθρου 3 του ν.4110/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1072 (2013) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4110/2013 (Φ.Ε.Κ.17Α’), καθώς και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 36 του ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α’).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1058 (2013) «Καθορισμός διαδικασίας αποπληρωμής των εκκαθαρισμένων ή μη, εκκρεμών επιστροφών (tax refund arrears) στους δικαιούχους »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1156255.ΕΞ 2012 (2012) «Πληροφορίες σχετικά με το φόρο ακίνητης περιουσίας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1084899 ΕΞ 2012 (2012) Πληροφορίες σχετικά με τον Ειδικό Φόρο επί των ακινήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1205 (2011) «Απαλλαγή από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων της μεταλλειοκτησίας και εγκαταστάσεών της, καθώς και των μεταλλευτικών ορυκτών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1184 (2011) «Ρυθμίσεις για υποβολή δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α’180)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1056929 ΕΞ 2011 (2011) «Υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) ετών 1997 -2007»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1125 (2010) Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και Έκτακτης Εισφοράς φυσικών προσώπων, έτους 2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1122 (2010) «Τύπος και περιεχόμενο επανεκτύπωσης εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς και εκκαθαριστικού σημειώματος τροποποιητικής δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων έτους 2009».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1081 (2010) Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων, έτους 2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1025 (2010) Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληρ/κών Συστημάτων, των τροποποιητικών δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. που υπεβλήθησαν σύμφωνα με την ΠΟΛ 1143/2008 Α.Υ.Ο.Ο. – Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) στη Γενική Γραμματεία Πληρ/κών Συστημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ