• αναστολη καταβολη ΦΠΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2058/2020 (25.04.2020) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 «Παράταση προθεσμιών είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων», του ν.4684/25.4.2020 (ΦΕΚ 86 Α/25-4-2020), Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75) και άλλες διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1054/2020 (20.03.2020) - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α΄ 55 - 11/03/2020 - Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1447/2019 (02.12.2019) - Καθορισμός διαδικασίας αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ A 1132841 ΕΞ 2019 (27.09.2019) - Αναστολή επιβολής του ΦΠΑ στα ακίνητα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πωτ.: Ε.2177/2019 (03.10.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου εβδόμου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α΄145/30.09.2019)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1117539 ΕΞ2016 (4.8.2016) - Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 10 και 60 του ν.4410/2016 (141 Α΄)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1002/2016 (2015) Εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών με αναστολή ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1201 (2013) Τροποποίηση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1126/2013, όσον αφορά στην προώθηση του διαμετακομιστικού εμπορίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ. : Δ17Ε 5024994 ΕΞ 2013 (2013) Κοινοποίηση αριθ. ΠΟΛ. 1126/2013 Α.Υ.Ο “Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας” (ΦΕΚ 1420/Β΄/12.06.2013)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1126 (2013) Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1101 (2002) Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών , τελών και βεβαιωμένων χρεών για τις ΔΟΥ στις οποίες διακόπτεται η λειτουργία τους ή παραμένουν κλειστές από λόγους ανώτερης βίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ