• εμπορευματα

Αριθ. πρωτ.: Ε.2063/2020 (29.03.2020) - Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης - Οδηγίες εφαρμογής της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: Ε.2040/2020 (18.03.2020) - Εφαρμογή της Α.1032/30.01.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2033/2020 (19.03.2020) - «Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: Α.1032/2020 (30.01.2020) - Τροποποίηση ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1174424 ΕΞ 2019 (16.12.2019) - «Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα καταγωγής»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Β 1172184 ΕΞ 2019 (10.12.2019) - «Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τη Δήλωση του Προμηθευτή»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2168/2019 (12.09.2019) - «Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία - Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2163/2019 (05.09.2019) - «Εφαρμογή του συστήματος παροχής πληροφόρησης «CLASS» της Ε.Επιτροπής για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1333/2019 (30.08.2019) - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1115816 ΕΞ 2019 (23.08.2019) - Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2066/2019 (24.04.2019) - Κοινοποίηση της αρ. 91/2019 ατομικής γνωμοδότησης του Παρέδρου του ΝΣΚ Δημητρίου Φαρμάκη
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1046806 ΕΞ 2019 (28.03.2019) - Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1184/2018 (27.09.2018) - Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Β 1040687 ΕΞ 2018 (13.03.2018) - « Μη Προτιμησιακή Καταγωγή – Κοινοποίηση ερωτηματολογίου »
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2548 ΕΞ (13.02.2018) - Λογιστικός χειρισμός εξόφλησης εμπορευμάτων με αντικαταβολή
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1029920 ΕΞ 2018 (23.02.2018) - «Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1024066 ΕΞ 2018 (13.02.2018) - Θέμα: «Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018 (01.02.2018) - Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία / εξαγωγή σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC) - Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1014734 ΕΞ 2018 (30.01.2018) - «Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1005677 ΕΞ 2018 (15.01.2018) - « Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη»
ΑΝΟΙΓΜΑ