• Ενιαιος Φορος Ιδιοκτησιας Ακινητων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (ΕΝΦΙΑ)

ΠΟΛ 1113 (25.7.2016) - Κατάργηση της ΠΟΛ 1228/2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1081 (23.6.2015) - Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ:1540 ΑΤΚΕ 1092199 ΕΞ 2016 (10.6.2016) - Η με αριθμ. πρωτ. 5022/21-4-2016 ερώτηση - Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ ακίνητων λόγω του σεισμού της 17ης Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα με βάση το νόμο 4286/2014 που εφαρμόστηκε στην Κεφαλλονιά
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1082 (23.6.2016) - Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1073 (1.6.2016) - Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 147/2016 - Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46§5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας περί προληπτικών ή διασφαλιστικών μέτρων, σε σχέση με το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, το χαρτόσημο από μισθώσεις ακινήτων και την εισφορά ΟΓΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1084012 ΕΞ2016 (1.6.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση ΕΝΦΙΑ από οικοδομική επιχείρηση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 63/2016 - Αν επηρεάζεται ή όχι ο τρόπος υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου που επιβάλλεται κατ' άρθρα 18 και 22 του ν. 4178/2013, από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων του έτους 2016 με την ΠΟΛ.1009/18.1.2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΤΚΕ 1036304 ΕΞ 2016/908 (4.3.2016) - Σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 2852/2.2.2016 ερώτηση. (Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπερήλικων συνταξιούχων με αναπηρία 80% και άνω)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1003 (2016) Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Παράταση πληρωμής δόσης φορολογίας εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ (2015) Παράταση πληρωμής δόσης φορολογίας εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1252 (2015) «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1251 (2015) Τροποποίηση της απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1228 (2015) Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» των πράξεων προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και των αποφάσεων χορήγησης έκπτωσης ή μείωσης του φόρου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1216 (2015) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2015 και επομένων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1212 (2015) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ13 ΦΜΑΠ 1122624 ΕΞ 2015 (2015) Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1163 (2015) Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1115 (2015) Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 3 και 6 του ν. 4328/2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1114 (2015) Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1004/2015 περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ