• αθλητες

Αριθ. Πρωτ.:Ε.2026/2020 (27.02.2020) - Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν από 1.1.2020 και μετά οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας, βάσει των νέων διατάξεων του άρθρου 76 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Ο ΔΕΑΦ 1178901 ΕΞ 2019 (27.12.2019) - «Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής του φόρου που παρακρατήθηκε εκ παραδρομής σε οικονομικές επιβραβεύσεις προς αθλητές / προπονητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4639/2019 ΦΕΚ Α΄ 185 (22.11.2019) - Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin τη 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, μετατροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε Ν.Π.Ι.Δ., κύρωση του νέου καταστατικού αυτής και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Ο ΔΕΑΦ Α 1050096 ΕΞ 2019 (03.04.2019) - Επιστροφή παρακρατηθέντος φόρου στις περιπτώσεις όπου εκ παραδρομής έγινε παρακράτηση φόρου 20% σε οικονομικές επιβραβεύσεις προς αθλητές / προπονητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

200044/10931/5366/1649 (2015) Ερμηνευτική εγκύκλιος της παρ. 3, άρθρου 11, Ν. 4326/2015, για τη χορήγηση αδείας μετ’ αποδοχών στους εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες εθνικών και προ-εθνικών ομάδων καθώς και στους προπονητές/ προπονήτριες αυτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1072 (2015) Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ