• δασμολογικη καταταξη

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Α 1172686 ΕΞ 2019 (11.12.2019) - Κωδικοποίηση κανονισμών δασμολογικής κατάταξης της Ε.Επιτροπής για τα έτη 2016 - 2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2163/2019 (05.09.2019) - «Εφαρμογή του συστήματος παροχής πληροφόρησης «CLASS» της Ε.Επιτροπής για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2118/2019 (24.06.2019) - Κοινοποίηση της αρ.πρ. Α.1152/12-4-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, σχετικά με την τροποποίηση της αριθ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ 1237 Β΄ ) Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Ε.2098/2019 (030.62019) - «Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής Φ.Π.Α. παρασκευασμάτων κατάλληλων για τη διατροφή του ανθρώπου της ΔΚ 2106».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1152/2019 (12.04.2019) - Τροποποίηση της αριθμ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ 1237 Β΄) ΑΥΟΟ «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1046705 ΕΞ 2019 (28.03.2019) - «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη οχημάτων άνω των 9 θέσεων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Α 1133094 ΕΞ 2018 (12.09.2018) - «Αποστολή Οδηγού δασμολογικής κατάταξης φαρμακευτικών προϊόντων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1133984 ΕΞ 2017 (12.09.2017) - «Δασμολογική κατάταξη συσκευών αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών στη δασμολογική κλάση 8471 – Σημείωση 5 Κεφ. 84 του Δασμολογίου και Γενικός Κανόνας 3β)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1129434 ΕΞ2017 (05.09.2017) - «Δασμολογική κατάταξη συνόλων συσκευασμένων για τη λιανική πώληση που περιλαμβάνουν είδη αμελητέας αξίας που δεν σχετίζονται με το σύνολο – Γενικός Κανόνας 3β) του Δασμολογίου»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1003184 ΕΞ 2017 (11.1.2017) - «Δασμολογική κατάταξη οχημάτων ειδικών χρήσεων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1133848 ΕΞ 2016 (13.9.2016) - «Κωδικοποίηση Κανονισμών Δασμολογικής Κατάταξης – Κεφ. 67 - 97»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1115960 ΕΞ 2016 (1.8.2016) - «Κωδικοποίηση Κανονισμών Δασμολογικής Κατάταξης – Κεφ. 1-66»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1074835 ΕΞ2016 (16.5.2016) - «Αποστολή Αποφάσεων του Δικαστηρίου Ε.Ε. για θέματα Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. – δασμολογική κατάταξη»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1014 (25.1.2016) «Δασμολογική κατάταξη και καθορισμός συντελεστή ΦΠΑ σε παρασιτοκτόνα προϊόντα για εξωτερική χρήση σε ανθρώπους ή σε ζώα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1008 (13.1.2016) - Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής Φ.Π.Α. σε ροφήματα με βάση το γάλα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΔΘΤΟΚ Α 5026363 ΕΞ 2015 (2015) Ορθή συμπλήρωση της θέσης 31 του ΕΔΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1250 (2015) «Δασμολογική κατάταξη και προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. ορισμένων δημητριακών ».
ΑΝΟΙΓΜΑ