• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

Αριθμ. Α.1054/2020 (20.03.2020) - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1050/2020 (19.03.2020) - Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α΄248).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α΄1034657 ΕΞ 2020 (09.03.2020) - «Ενημέρωση για την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α. για ορισμένα είδη, των δασμολογικών κλάσεων 2844, 3002, 3003, 3004, 3006, 3822, 3824, που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α΄ 55 - 11/03/2020 - Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΕΦ Α 1021742 ΕΞ 2020 (11.02.2020) - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ των υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών που εξάγονται εκτός Ε.Ε..
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: Α.1032/2020 (30.01.2020) - Τροποποίηση ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2022/2020 (12.02.2020) - Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 για την υποβολή δήλωσης Intrastat.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1018/2020 (27.01.2020) - Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2018/2020 (03.02.2020) - «Kοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1129 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Ε.2006/2020 (24.01.2020) - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4646/12-12-19 περί αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α. 1012/2020 (23.01.2020) - «Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α. 1013/2020 (23.01.2020) - «Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/21 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1470/2019 (18.12.2019) - Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣτΕ 1862/2019 - Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που επιβάρυνε επενδυτικό αγαθό εξακολουθεί κατ’ αρχήν να υφίσταται ακόμη και αν τελικώς ο υποκείμενος στο φόρο δεν το χρησιμοποιεί λόγω περιστάσεων ανεξαρτήτων της βουλήσεώς του, κατ’ εξοχήν δε τέτοια περίσταση που αποκλείει το διακανονισμό είναι όταν η χρήση του αγαθού καθίσταται νόμω αδύνατος συνεπεία πράξεων ή παραλείψεων της διοικήσεως, και δη παρανόμων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2200/2019 (20.12.2019) - Οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του (άρθρο 33 ΚΦΠΑ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Διαδικτυακή Υπηρεσία Άρθρου 39α, Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Παρ.5 του Κώδικα ΦΠΑ (ΠΟΛ 1150/29.9.2017 και Απόφαση Α.1439/28-11-2019 (Β΄4512/2019))
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1447/2019 (02.12.2019) - Καθορισμός διαδικασίας αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1439/2019 (28.11.2019) - Ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία στo πλαίσιo του άρθρου 39α παρ. 5 του κώδικα Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2197/2019 (05.12.2019) - Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ στις προγραμματικές συμβάσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ