• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/21 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1470/2019 (18.12.2019) - Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣτΕ 1862/2019 - Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που επιβάρυνε επενδυτικό αγαθό εξακολουθεί κατ’ αρχήν να υφίσταται ακόμη και αν τελικώς ο υποκείμενος στο φόρο δεν το χρησιμοποιεί λόγω περιστάσεων ανεξαρτήτων της βουλήσεώς του, κατ’ εξοχήν δε τέτοια περίσταση που αποκλείει το διακανονισμό είναι όταν η χρήση του αγαθού καθίσταται νόμω αδύνατος συνεπεία πράξεων ή παραλείψεων της διοικήσεως, και δη παρανόμων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2200/2019 (20.12.2019) - Οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του (άρθρο 33 ΚΦΠΑ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Διαδικτυακή Υπηρεσία Άρθρου 39α, Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Παρ.5 του Κώδικα ΦΠΑ (ΠΟΛ 1150/29.9.2017 και Απόφαση Α.1439/28-11-2019 (Β΄4512/2019))
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1447/2019 (02.12.2019) - Καθορισμός διαδικασίας αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1439/2019 (28.11.2019) - Ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία στo πλαίσιo του άρθρου 39α παρ. 5 του κώδικα Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2197/2019 (05.12.2019) - Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ στις προγραμματικές συμβάσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣτΕ 355/2019 - Για τη δυνατότητα επιστροφής στις επιχειρήσεις Φ.Π.Α. επί ανείσπρακτων απαιτήσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019 (28.11.2019) - «Καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της απόφασης ΣτΕ 355/2019 στις περιπτώσεις υποκειμένων-εκδοτών τιμολογίων που καλύπτονται από την απόφαση 8/16.1.2017 του Πολ/λους Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΕΦ A 1117629 ΕΞ 2019 (27.08.2019) - Αίτημα των ναυτιλιακών εταιρειών για μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ A 1132841 ΕΞ 2019 (27.09.2019) - Αναστολή επιβολής του ΦΠΑ στα ακίνητα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2173/2019 (26.09.2019) - Εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: Ε.2174/2019 (24.09.2019) - Εφαρμογή της Α.1333/30.08.2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πωτ.: Ε.2177/2019 (03.10.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου εβδόμου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α΄145/30.09.2019)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1333/2019 (30.08.2019) - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2151/2019 (02.08.2019) - «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2152/2019 (02.08.2019) - Παροχή οδηγιών για τη φορολογική αντιμετώπιση μεταβίβασης ακινήτου από φυσικό πρόσωπο-ομόρρυθμο μέλος προσωπικής εταιρίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2140/2019 (16.07.2019) - Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και την επιστροφή φόρου εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες και πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., σε περίπτωση μη προσκόμισης δικαιολογητικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1238/2019 (27.06.2019) - Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β' 2536/21-7-2017) περί επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών».
ΑΝΟΙΓΜΑ