• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Κ.Β.Σ.

1081 (2003) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015 ΠΟΛ.1234/ 9-10-2002 (ΦΕΚ 1362 Β΄/23.10.2002), ΚΑΙ 1092819/366/0015 ΠΟΛ.1257/20.11-2002 (ΦΕΚ 1489 Β΄/28.11.2002).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1082 (2003) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ N.1809/1988 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΡΟΠΟ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΟΟ 1102389/913/0015/ΠΟΛ.1284/20.12.2002 (ΦΕΚ 3Β’/2003).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1083 (2003) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/0015/ΠΟΛ.1166/29-5-2002 (ΦΕΚ 728/Β΄/13-6-2002).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1078 (2003) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1063 (2003) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΑΦΔΣΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1049 (2003) ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1045 (2003) ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FΑΧ), Η ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1027 (2003) ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ» ΣΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΟΠΤΙΚΟ ΔΙΣΚΟ (CD ROM) ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

1007 (2003) ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ’ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/ΠΟΛ. 1166/0015/29.5.2002 (ΦΕΚ 728 B’), ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ 1/1/2003, ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 20/1/2003.ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ’ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/ΠΟΛ. 1166/0015/29.5.2002 (ΦΕΚ 728 B’), ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ 1/1/2003, ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 20/1/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1271 (2002) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 - 6, 7 (πλην της παραγράφου 9), 8 και 10 του ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α’), που αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και των Φ.Τ.Μ. (ν.1809/1988).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1258 (2002) Υποχρεωτική χρήση Φορολογικών Μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α’), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους επιτηδευματίες που διαθέτουν τα είδη τους, πλην οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά λιανικώς, στις κινητές λαϊκές αγορές, στα λειτουργούντα παζάρια, και μέσω πλανοδίου εμπορίου (πλανόδιοι πωλητές – κινητά καταστήματα).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1257 (2002) «Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1249 (11.11.2002) Αριθμ.Πρωτ.:1090797/684/0015 - Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. Πρωτ. 1115278/842/0015Α’/ΠΟΛ.1292/8-9-1993 απόφασής μας (ΦΕΚ 728/Β'), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1234 (2002) Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1174 (2002) Τρόπος καταβολής ΦΠΑ από υποκείμενους στο φόρο, εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1131/2002 - Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. για τις αμοιβές των ιατρών, που παρέχουν υπηρεσίες στα απογευματινά ιατρεία του ν. 2889/2001 ( ΦΕΚ 37 Α)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1160 (2001) Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Ι.Κ.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1114 (2001) Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία είσπραξης διοδίων από επιτηδευματίες με χρήση μαγνητικών ή ηλεκτρονικών φορητών πομπών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1264 (2000) Δεν απαιτείται ακύρωση αχρησιμοποίητων στοιχείων του Κ.Β.Σ., που εκδίδονται αθεώρητα βάσει των γενικών διατάξεων ή των αποφάσεων ΠΟΛ. 1105/1999 και 1071/2000.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1255 (2000) Φορολογικές υποχρεώσεις συνεπεία της μετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΑΝΟΙΓΜΑ