• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Κ.Β.Σ.

1027318/676/0006Β (1998) Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα "Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων" του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1317 (1997) Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/11.9.1997) "Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις"
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1269 (1997) Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 ΑΆ/11.9.1997) “Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις” και παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 24.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1222 (1997) Υποχρεώσεις αγροτών να εκδίδουν δελτία αποστολής και να λαμβάνουν παραστατικά δαπανών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1327 (1996) Υποχρεώσεις φορολογικών αντιπροσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1206/1996 - «Κοινοποίηση των διατάξεων του π.δ/τος 134/1996 (ΦΕΚ Α' 105) «τροποποίηση και συμπλήρωση μερικών διατάξεων του Π.Δ/τος 186/1992» «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» όπως ισχύει».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1094 (1996) Τρόπος εμφάνισης εκπτώσεων επί των χρεωστικών φορολογικών παραστατικών αξίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1292 (1995) Έκδοση εισιτηρίων εισόδου στα Καζίνο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1212 (1995) Εκδιδόμενα ειδικά στοιχεία από τα Καζίνο και θεώρηση αυτών - Τήρηση Ειδικών Βιβλίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1131/1995 (9.5.1995)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1292/1993 (8.9.1993) Αρ.πρωτ. 1115278/842/0015Α' - Δυνατότητα μη τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών - ρύθμιση θεμάτων διάθεσης εφημερίδων και περιοδικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1281 (1993) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από υποκειμένους εγκαταστημένους εκτός Ελλάδος, υποχρεώσεις και δικαιώματα αυτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1098 (1991) Έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση απόδειξης λιανικής πώλησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1183 (1990) Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και ειδικών στοιχείων από κατηγορίες επιτηδευματιών, που χρησιμοποιούν φ.τ.μ. ή Η/Υ.
ΑΝΟΙΓΜΑ