• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Κ.Β.Σ.

1027 (2003) ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ» ΣΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΟΠΤΙΚΟ ΔΙΣΚΟ (CD ROM) ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

1007 (2003) ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ’ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/ΠΟΛ. 1166/0015/29.5.2002 (ΦΕΚ 728 B’), ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ 1/1/2003, ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 20/1/2003.ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ’ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/ΠΟΛ. 1166/0015/29.5.2002 (ΦΕΚ 728 B’), ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ 1/1/2003, ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 20/1/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1271 (2002) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 - 6, 7 (πλην της παραγράφου 9), 8 και 10 του ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α’), που αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και των Φ.Τ.Μ. (ν.1809/1988).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1258 (2002) Υποχρεωτική χρήση Φορολογικών Μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α’), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους επιτηδευματίες που διαθέτουν τα είδη τους, πλην οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά λιανικώς, στις κινητές λαϊκές αγορές, στα λειτουργούντα παζάρια, και μέσω πλανοδίου εμπορίου (πλανόδιοι πωλητές – κινητά καταστήματα).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1257 (2002) «Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1249 (11.11.2002) Αριθμ.Πρωτ.:1090797/684/0015 - Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. Πρωτ. 1115278/842/0015Α’/ΠΟΛ.1292/8-9-1993 απόφασής μας (ΦΕΚ 728/Β'), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1234 (2002) Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1174 (2002) Τρόπος καταβολής ΦΠΑ από υποκείμενους στο φόρο, εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1131/2002 - Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. για τις αμοιβές των ιατρών, που παρέχουν υπηρεσίες στα απογευματινά ιατρεία του ν. 2889/2001 ( ΦΕΚ 37 Α)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1160 (2001) Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Ι.Κ.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1114 (2001) Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία είσπραξης διοδίων από επιτηδευματίες με χρήση μαγνητικών ή ηλεκτρονικών φορητών πομπών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1264 (2000) Δεν απαιτείται ακύρωση αχρησιμοποίητων στοιχείων του Κ.Β.Σ., που εκδίδονται αθεώρητα βάσει των γενικών διατάξεων ή των αποφάσεων ΠΟΛ. 1105/1999 και 1071/2000.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1255 (2000) Φορολογικές υποχρεώσεις συνεπεία της μετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1027318/676/0006Β (1998) Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα "Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων" του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1317 (1997) Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/11.9.1997) "Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις"
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1269 (1997) Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 ΑΆ/11.9.1997) “Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις” και παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 24.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1222 (1997) Υποχρεώσεις αγροτών να εκδίδουν δελτία αποστολής και να λαμβάνουν παραστατικά δαπανών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1327 (1996) Υποχρεώσεις φορολογικών αντιπροσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1206/1996 - «Κοινοποίηση των διατάξεων του π.δ/τος 134/1996 (ΦΕΚ Α' 105) «τροποποίηση και συμπλήρωση μερικών διατάξεων του Π.Δ/τος 186/1992» «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» όπως ισχύει».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1094 (1996) Τρόπος εμφάνισης εκπτώσεων επί των χρεωστικών φορολογικών παραστατικών αξίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ