• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ 1257 (2002) «Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1249 (11.11.2002) Αριθμ.Πρωτ.:1090797/684/0015 - Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. Πρωτ. 1115278/842/0015Α’/ΠΟΛ.1292/8-9-1993 απόφασής μας (ΦΕΚ 728/Β'), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1234 (2002) Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1174 (2002) Τρόπος καταβολής ΦΠΑ από υποκείμενους στο φόρο, εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1131/2002 - Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. για τις αμοιβές των ιατρών, που παρέχουν υπηρεσίες στα απογευματινά ιατρεία του ν. 2889/2001 ( ΦΕΚ 37 Α)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1160 (2001) Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Ι.Κ.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1114 (2001) Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία είσπραξης διοδίων από επιτηδευματίες με χρήση μαγνητικών ή ηλεκτρονικών φορητών πομπών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1264 (2000) Δεν απαιτείται ακύρωση αχρησιμοποίητων στοιχείων του Κ.Β.Σ., που εκδίδονται αθεώρητα βάσει των γενικών διατάξεων ή των αποφάσεων ΠΟΛ. 1105/1999 και 1071/2000.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1255 (2000) Φορολογικές υποχρεώσεις συνεπεία της μετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1027318/676/0006Β (1998) Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα "Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων" του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1317 (1997) Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/11.9.1997) "Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις"
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1269 (1997) Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 ΑΆ/11.9.1997) “Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις” και παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 24.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1222 (1997) Υποχρεώσεις αγροτών να εκδίδουν δελτία αποστολής και να λαμβάνουν παραστατικά δαπανών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1327 (1996) Υποχρεώσεις φορολογικών αντιπροσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1206/1996 - «Κοινοποίηση των διατάξεων του π.δ/τος 134/1996 (ΦΕΚ Α' 105) «τροποποίηση και συμπλήρωση μερικών διατάξεων του Π.Δ/τος 186/1992» «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» όπως ισχύει».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1094 (1996) Τρόπος εμφάνισης εκπτώσεων επί των χρεωστικών φορολογικών παραστατικών αξίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1292 (1995) Έκδοση εισιτηρίων εισόδου στα Καζίνο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1212 (1995) Εκδιδόμενα ειδικά στοιχεία από τα Καζίνο και θεώρηση αυτών - Τήρηση Ειδικών Βιβλίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1131/1995 (9.5.1995)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1292/1993 (8.9.1993) Αρ.πρωτ. 1115278/842/0015Α' - Δυνατότητα μη τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών - ρύθμιση θεμάτων διάθεσης εφημερίδων και περιοδικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ