• δημοσιοι υπαλληλοι

ΠΟΛ 1004/2018 (05.01.2018) - Κοινοποίηση της υπ’αριθμ.185/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. (Αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.50771/1173 (31.10.2017) - Χορήγηση προνοιακού επιδόματος σε συνταξιούχους Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία και λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του ΠΔ 169/2007
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 185/2017 - Αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Δ 1101372 ΕΞ 2017 (27.6.2017) - πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 158/2017 - Δυνατότητα των συνταξιούχοι του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία να λαμβάνουν το προνοιακό επίδομα του άρθρου 42 παρ. 1 του ν.1140/1981 μειωμένο κατά το ήμισυ, όταν λαμβάνουν παράλληλα και το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ:2/24112/ΔΕΠ (31.3.20127) - “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.”
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ. 110974/0092 (17.10.2016) - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6, 9 και 10 του ν. 4387/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.2/14537/ΔΕΠ (13.5.2016) - «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ (6.5.2016) - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ (2016) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/76/οικ.40155 (2015) Ενημέρωση για την έκδοση της υπ΄ αριθ. 244/2015 Γνωμοδότησης του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τις αποδοχές κατά τη διάρκεια αναστολής άσκησης καθηκόντων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 244/2015 (2015) Αποδοχές υπαλλήλου κατά τον χρόνο που αυτός τελεί σε καθεστώς αναστολής άσκησης καθηκόντων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 40 (2015) «Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 1/2015 (2015) Ρύθμιση θεμάτων για τους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες και στα σώματα επιθεώρησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, N. 3528/2007, όπως ισχύει, και του άρθρου 5 του N. 4275/2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 408/2014 (2014) Εάν, εν όψει της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 53 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007), υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α', ο οποίος έχει δύο ενήλικα τέκνα και ένα ανήλικο τέκνο, δικαιούται της κατά το ανωτέρω άρθρο αδείας 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Ε40/877 (2014) «Τροποποίηση οδηγιών σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΔΑΔ Δ 1160281 ΕΞ 2014 (2014) Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 64 (2014) «Σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Σ22/2 (2014) «Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση για τους δημοσίους υπαλλήλους - Συμπληρωματικές οδηγίες »
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ. 34813 (2013) Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄)
ΑΝΟΙΓΜΑ