• αποδεικτικο ενημεροτητας

ΠΟΛ 1169/2018 (22.08.2018) - «Παροχή οδηγιών σχετικά με την άρση δέσμευσης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) για δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί λόγω διενέργειας φορολογικού ελέγχου δυνάμει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 και της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1112/2018 (07.06.2018) - Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 3869/2010, όπως ισχύει
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1222 (28.12.2017) - Τροποποίηση - συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1061063 ΕΞ 2017 (25.4.2017) - «Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4983/11.4.2017 Ερώτηση αναφορικά με τη διαδικασία της συμβολαιογραφικής μεταβίβασης ακινήτων και του αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτής»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1039533 ΕΞ 2017 (13.3.2017) - Εφαρμογή διατάξεων ν.4380/2016 ΦΕΚ 66Α΄
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/80 (9.2.2017) - «Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της διαδικασίας διασφάλισης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/34 (20.1.2017) - «Διασφάλιση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 47/2016 (19.12.2016) «Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄αυτού».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1141 (16.9.2016) - Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1038 (28.3.2016) - Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 ΦΕΚ Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1265 (2015) Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ., όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ 1065/2014 (ΦΕΚ Β΄ 642).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1027199 ΕΞ 2015 (27.02.2015) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 79 και 80 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄270/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών οδηγιών στα θέματα αρμοδιότητάς μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1124 (2014) Επικαιροποιημένες Αποφάσεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1274 (2013) «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄), όπως ισχύει».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : ΔΠΕΙΣ Α 1196858 ΕΞ 2013 (2013) «Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/6134 11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : ΔΠΕΙΣ Α 1190026 ΕΞ 2013 (2013) Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/6134 11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1256 (2013) «Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δήμο».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. ΔΠΕΙΣ Α 1144779 ΕΞ 2013 (2013) Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134/τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΠΕΙΣ Α 1111953 ΕΞ 2013 (2013) Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ ΠΕΙΣ Α 1084771 ΕΞ 2013 (2013) Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ