• συνταξη αναπηριας

Αριθ.Πρωτ.:Φ.10035 /34505/948 (29.12.2017) - Μετατροπή αναπηρικής σύνταξης σε σύνταξη γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.612/1977, όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43/2017 (24.11.2017) - «Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.44541/1849 (14.11.2017) - Γνωστοποίηση του αρ. 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.50788/1174 (31.10.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137, Α΄, 13-09-2017). - Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ.44869/1858 (06.10.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4488/2017 (Α’137) (Χορήγηση σύνταξης αναπηρίας και σύνταξης λόγω θανάτου, όταν η αναπηρία ή ο θάνατος αντίστοιχα οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση, χωρίς προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/2017 (21.08.2017) - «Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.28838/1235 (27.6.2017) - Παράταση χορήγησης συντάξεων αναπηρίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2017 (9.3.2017) - «Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.7921/178 (21.2.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 4430/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ78/48 (27.12.2016) - «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 σε εργαζόμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.50122/1920 (30.11.2016) - Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 50 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α΄ 205)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 22/2016 (2.9.2016) - Παράταση συνταξιοδοτικών παροχών με αιτία την αναπηρία για έξι (6) μήνες μετά τη λήξη τους, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. Ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 28/2016 (29.8.2016) - «Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π. Φ.80000/οικ.36332/1402 (5.8.2016) - Παράταση χορήγησης συντάξεων αναπηρίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Σ32/15 (22.7.2016) - «Κρίση περί ασφαλιστικής αναπηρίας στη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έλεγχος ασφαλιστικής αναπηρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/99, όπως ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 3863/2010 για συνταξιούχους που έχει διαπιστωθεί ότι εργάστηκαν ή συνέχισαν εργαζόμενοι κατά την ημερομηνία εφαρμογής του άρθρου 20 του Ν. 4387/20161.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 23123/785 (7.6.2016) - Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 9/2016 (27.4.2016) Αριθ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/5/642717 - «Άσκηση αυτοτελούς δραστηριότητας σε κράτος μέλος της Ε.Ε. , ΕΟΧ, Ελβετίας και συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας από τον ΟΑΕΕ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Σ40/37 (11.4.2016) - «Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 προκειμένου να μετατραπεί σύνταξη αναπηρίας σε σύνταξη λόγω γήρατος.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 6/2016 (6.4.2016) Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/4/554479 - Παράταση συνταξιοδοτικών παροχών με αιτία την αναπηρία για έξι (6) μήνες μετά τη λήξη τους, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. Ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 41 (2015) «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 10 του ν.4331/2015 ( ΦΕΚ 69/2.7.2015, τ. Α΄) σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας στην περίπτωση που η αναπηρία εκδηλώνεται πριν από την πρώτη υπαγωγή στην ασφάλιση – Κατάργηση άρθρ. 9 Ν.3863/2010»
ΑΝΟΙΓΜΑ