• τελος επιτηδευματος

ΠΟΛ 1216/2018 (29.11.2018) - Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.3986/2011 σε σχολικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 46 του ν.1566/1985.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1161261 ΕΞ 2018 (06.11.2018) - Σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε υποκαταστήματα Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1136426 ΕΞ 2018 (17.09.2018) - Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τα πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1001759 ΕΞ 2018 (03.01.2018) - Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 σε χώρους εγκατάστασης μηχανημάτων και μεταλλικών ιστών εταιρειών κινητών τηλεπικοινωνιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1156 (03.10.2017) - «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν.4484/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1069847 ΕΞ 2017 (10.5.2017) - «Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 96 ΕΞ (20.01.2017) - Τέλος επιτηδεύματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1068 (26.4.2017) - Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1037 (9.3.2017) - Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αλιέων ειδικού κατά αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ, κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1031 (7.3.2017) - «Κοινοποίηση της με αριθμό 324/2016 Γνωμοδότησης της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1032121 ΕΞ 2017 (1.3.2017) - Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 100 kw.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 324/2016 - Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, των γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών, που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2014 ΕΞ (30.9.2016) - «Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1095 (30.6.2016) - Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, δεν έχουν εφαρμογή και επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας στην αλλοδαπή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1080 (22.6.2016) - Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους επιτηδεύματος, καθώς και στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής μηδενικής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 124/2016 - Επιβολή τέλους επιτηδεύματος επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας στην αλλοδαπή
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1090759 ΕΞ 2015 (2015) Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που λειτουργούν ορισμένους μήνες μέσα στη χρήση, λόγω έναρξης εργασιών εντός της χρήσης (υποδωδεκάμηνη περίοδος).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1101 (2015) Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα και λοιπά θέματα για την επιβολή και την είσπραξή του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1206 (2014) Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των συμπλοιοκτησιών παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12 Α 1121586 ΕΞ 2014 (2014) «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τέλος επιτηδεύματος»
ΑΝΟΙΓΜΑ