• εκπτωση φπα

ΠΟΛ 1155/2018 (01.08.2018) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών σε περίπτωση εκπρόθεσμης έναρξης εργασιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1093/2018 (17.05.2018) - «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1034/21.02.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. –Εκπτώσεις Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1034/2018 (21.02.2018) - Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1101 (8.11.2016) - «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1097 (4.7.2016) - Κοινοποίηση της με αρ.134/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. Σχετικά με την άσκηση δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών από καλόπιστο λήπτη εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιμολογίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1076 (9.6.2016) - «Τροποποίηση της αρ.πρωτ.Δ.758/397/5.06.2002 (ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο.- Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 134/2016 - Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ του καλόπιστου λήπτη εικονικού τιμολογίου ως προς το πρόσωπο του εκδότη ή τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1067375 ΕΞ 2016 (26.4.2016) - Χρόνος έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβάλλεται στο Τελωνείο λόγω εξόδου των αγαθών από φορολογική αποθήκη των διατάξεων του ν.2960/2001.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 129/2015 - Μείωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής επιχείρησης σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (2015) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1055 (2015) Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΦΚΦΔ 5002027 ΕΞ2015 (2015) Κοινοποίηση της αρ. ΠΟΛ.1235/2014 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με διαδικασία έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών των υποκείμενων στο φόρο προσώπων που δραστηριοποιούνται ως εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και διαθέτουν περισσότερες από μια φορολογικές αποθήκες
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1235 (2014) Διαδικασία έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών των υποκείμενων στο φόρο προσώπων που δραστηριοποιούνται ως εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και διαθέτουν περισσότερες από μια φορολογικές αποθήκες
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ14Β 1178690 ΕΞ2013 (2013) Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. δαπανών φιλοξενίας και ψυχαγωγίας για τη διοργάνωση συνεδρίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1139 (2013) Παροχή οδηγιών σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών στις τελωνειακές αρχές καπνοβιομηχανικών προϊόντων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Δ17Ε 5005039 ΕΞ2012 (2012) Παροχή οδηγιών σχετικά με έκπτωση ΦΠΑ εισροών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1056 (2002) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 2954/2-11-2001 (ΦΕΚ 255 Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1212 (1996) Φ.Π.Α. Εγκύκλιος, Νόμοι 2386/96 (ΦΕΚ. 43/Α/7-3-1996), 2399/96 (ΦΕΚ. 90/Α/27-5-1996)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1184 (1995) Κοινοποίηση της 269/1995, γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ. 634/435 (29.4.1993) - Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών
ΑΝΟΙΓΜΑ