• αγροτες ειδικου καθεστωτος

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 28 ΕΞ (29.01.2019) - Εκθλιπτικό Δικαίωμα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 36 ΕΞ (20.03.2018) - Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1010/2018 (16.01.2018) - Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ A 1072317 ΕΞ 2017 (11.05.2017) - Περί μετατάξεων αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ A 1062795 ΕΞ2017 (26.4.2017) - Επιβολή προστίμων για μετατάξεις αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό καθεστώς.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1073 (10.05.2017) - Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1201 (28.12.2016) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4410/2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1199 (23.12.2016) - Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» - Έντυπο 012 - Φ.Π.Α..
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1191 (21.12.2016) - Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: 2014 ΑΤΚΕ 0007754 ΕΞ2016 (19.9.2016) - Αίτημα συμψηφισμού φορολογικών οφειλών αγροτών με επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου, ΦΠΑ ειδικού καθεστώτος κλπ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β΄1095061 ΕΞ 2016 (22.6.2016) - Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1051446 ΕΞ2016 (30.3.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του ΦΠΑ στα τιμολόγια δαπανών για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ: ΑΤΚΕ 1040901 ΕΞ 2016/10043 (16.3.2016) - Σχετικά με την αριθ.3293/18-2-2016 ερώτηση (Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 4337/2015 (αλλαγές στις κυρώσεις και το καθεστώς ΦΠΑ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016 (21.1.2016) Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1010632 ΕΞ 2016 (25.1.2016) Διευκρινίσεις ως προς τον χαρακτηρισμό βοτάνων που συσκευάζονται με ιδία μέσα ως βιομηχανικά ή βιοτεχνικά προϊόντα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΤΚΕ 1037427 ΕΞ 2016/718 (4.3.2016) - Απάντηση στην αριθ. 2168/31-12-2015 ερώτηση. (Σχετικά με την δυνατότητα υποβολής αρχικών ή συμπληρωματικών αιτήσεων για επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος μετά την πάροδο αυτής)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1021 (2016) - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β΄/2.4.2013) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1127 (2015) Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β΄/2.4.2013) απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1089 (2015) Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753/Β΄/2.4.2013 απόφασης, για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1116 (2014) Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β΄ του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ