• ενδικοφανης προσφυγη

ΠΟΛ 1180/2018 (27.09.2018) - Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1144/2018 (24.07.2018) - «Παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, λόγω ανακαθορισμού της αρμοδιότητάς της».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1076/2018 (23.04.2018) - «Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αριθ. απόφ. 130/02/16.01.2018 - Συμπλήρωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 635/08.03.2016 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ (Β/1708) .
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Μάιος 2017)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Μάιος 2017)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1064 (12.4.2017) - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. πρωτ. : 28839 (19.4.2017) - Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. Αριθμ. απόφ. 3412/75/20-12-2016 - Τροποποίηση της με αριθμ. 635/8-3-2016 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 1708/Β/15.6.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1014 (26.1.2017) - Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), «περί της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής», σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν τέλη κυκλοφορίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1204 (29.12.2016) - Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α΄/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1157 (26.10.2016) - «Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1142 (15.9.2016) - Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 129/17.10.2015).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ.Ε.Δ. 1126336 ΕΞ 2016 (30.8.2016) - “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής”
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Aριθμ. απόφ. 2132/44/26-07-2016 - Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 635/8-3-2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 1708/B΄/16-5-2016).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Ιούνιος 2016)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Aριθμ. απόφ. 635/08-03-2016 (21.3.2016) - Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2016)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Απρίλιος 2016)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : Δ.Ε.Δ. Β1 1035074 ΕΞ 2016 (3.3.2016) - “Τροποποίηση της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867 ΕΞ 2015/21.04.2015 (ΦΕΚ Β΄ 815) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ”
ΑΝΟΙΓΜΑ