• μετοχες

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 621 ΕΞ (09.04.2019) - Λογιστικός χειρισμός των δωρεάν μετοχών, από την διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας συμμετοχών και χρεογράφων, τις οποίες λαμβάνει ΑΕ, συμμετέχουσα στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων ΑΕ που έχουν προβεί στην κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων του Ν 2065/1992
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3441 ΕΞ (15.01.2019) - Αποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης & χρεογράφων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1238/2018 (21.12.2018) - Φορολογική αντιμετώπιση της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων – Συμμόρφωση με ΣτΕ 1774/2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4569/2018 ΦΕΚ Α’ 179 (11.10.2018) - I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1092/2018 (21.05.2018) - «Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1079 (7.6.2017) - «Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 δεν εφαρμόζονται σε παραγεγραμμένες απαιτήσεις από δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη προσωπικών εταιρειών ή από διανομή κερδών Ε.Π.Ε».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1072 (4.4.2017) - «Κοινοποίηση της με αριθμό 287/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 287/2016 (18.11.2016) - Φορολογία εισοδήματος. Απαλλαγή μερισμάτων μετόχων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, διαχειρίστριας και ναυλώτριας εταιρίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2822 ΕΞ (16.12.2016) - Μετοχές συνδεδεμένων επιχειρήσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1057 (6.4.2017) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1721 ΕΞ (31.8.2016) - «Προσδιορισμός αξίας μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο σε περίπτωση μεταβίβασης αυτών αιτία θανάτου, δωρεάς, ή γονικής παροχής»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 515 ΕΞ (5.4.2016) - «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1002355 ΕΞ 2016 (11.1.2016) Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 εφαρμόζονται σε απαιτήσεις από παραγραφέντα μερίσματα τόσο των εισηγμένων (διαπραγματεύσιμων) μετοχών όσο και των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αρ. 43 της 2.12.2015 (2015) Τροποποίηση της 38/9-11-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α΄222)» (Α΄223).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αρ. 36 της 02.11.2015 (2015) Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 5 (γ) του άρθρου 7 του Ν.3864/2010 (Α΄ 119), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του Ν.4340/2015 (Α΄ 134).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ 1055728 ΕΞ2015 (2015) Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 13 του Ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 319/2014 (2014) Εάν η διάταξη του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1195/1942, που καθιστά το Δημόσιο δικαιούχο στις παραγεγραμμένες απαιτήσεις τρίτων από μερίσματα μετοχών και από κινητές εν γένει αξίες, εφαρμόζεται μόνον επί εισηγμένων στο Χρηματιστήριο (διαπραγματεύσιμων) μετοχών ή και επί μη εισηγμένων τοιούτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αρ. 11 της 11-4-2014 (2014) Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο Α3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ12 1118717 ΕΞ2013 (2013) Φορολογική μεταχείριση της μεταβίβασης μετοχών εισηγμένων και μη, οι οποίες αποκτώνται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 80/2013 (2013) Εάν αποτελεί δωρεά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και η καταβολή του συνόλου του ποσού από ένα μέτοχο, στην περίπτωση που το ποσό της διαφοράς από την έκδοση των μετοχών αυτών δεν έχει κεφαλαιοποιηθεί και παραμένει ως αποθεματικό της Α.Ε. Σε περίπτωση δε καταφατικής απάντησης, ποιος είναι ο λήπτης της δωρεάς (το νομικό πρόσωπο της εταιρίας ή οι μέτοχοι), το αντικείμενο της, ο χρόνος συντέλεσης αυτής και η αξία της.
ΑΝΟΙΓΜΑ