• υπερχρεωμενα φυσικα προσωπα

Αριθμ. 121491 (06.11.2017) - Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 163/2017 - Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων λόγω υποβολής αίτησης υπαγωγής των προς το Δημόσιο χρεών στο ν. 3869/2010 και χορήγησης προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των διατάξεων του ίδιου νόμου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1162 (12.10.2017) - Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 163/2017 του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επίδραση από την κατάθεση αίτησης για υπαγωγή στον ν. 3869/2010 και την έκδοση προσωρινής διαταγής «περί αναστολής καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και διατήρησης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του» σε κατάσχεση εις χείρας τρίτου που είχε νομίμως επιβληθεί πριν από την κατάθεση της αίτησης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. πράξης Διοικητή ΤτΕ 2680/20.06.2017 - Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος για στατιστικούς σκοπούς.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Ε. Αριθ. πράξης 118/19.5.2017 - Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/27.5.2016 .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Π.Α.Θ. Αριθμ. απόφ. 221/2/17.3.2017 - Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Π.Α.Θ. Αριθμ.απόφ. 195/1/29.07.2016 - Αναθεώρηση του κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Ε. Αριθ. Πράξης: 95/27.05.2016 (2016) - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 82/8.3.2016 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)» .
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 13 (10.5.2016) Αρ. Πρωτ. Γ31/261 - «Διαχείριση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Τροποποίηση του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130/τ.Α/3.8.10). Γνωστοποίηση των διατάξεων: α. των άρθρων 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Α4 της παραγράφου Α’ του Μέρους Β’ του ν. 4336/2015 & β. Του άρθρου 14 του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4346/2015.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1036 (18.3.2016) - Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Ε. Αριθμ. πράξης 82/8.3.2016 (2016) Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 3/2016 (5.2.2016) - «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.πρωτ.: 133969/οικ. (2015) Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

E.E.T.E. Αριθμ. πράξης 54/15.12.2015 (2015) Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 130377 (2015) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄130) όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 8986 (2015) Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται στις γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 της υποπαραγράφου Α4 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αρ. 23 της 6-10-2015 (2015) Τροποποίηση της 6/17.2.2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθμ. 70888 (2015) Κατηγοριοποίηση ήδη εκκρεμών αιτήσεων και αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94/14-8-2015), που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 3869/2010» (Α΄ 130/3-8-2010).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1119320 ΕΞ 2015 (2015) Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Α της Υποπαραγράφου Α4 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄/14-8-2015) με τίτλο «Τροποποιήσεις του ν. 3869/2010 (Α΄130) “Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις”»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: 7698 (2015) Ερμηνευτική Εγκύκλιος στο ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄130), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Α4 της παραγράφου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94).
ΑΝΟΙΓΜΑ