• περιορισμοι στην κινηση κεφαλαιων

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 32/02.10.2018 - Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 33/02.10.2018 - Καθορισμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 34/02.10.2018 - Καθορισμός διμηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΧΠ 0002666 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1670 (27.09.2018) - Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 31/15.06.2018 - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26/20.11.2017 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 4050).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 30/15.06.2018 - Καθορισμός διμηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018 /Χ. Π. 1176 (31.05.2018) - Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.: ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/Χ.Π. 464 (27.02.2018) - Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 27/18.01.2018 - Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18-07-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄184), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 25/10.11.2017 - Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α' 84), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 26/15.11.2017 - Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001695 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1917 (13.11.2017) - Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017 (02.08.2017) - Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001176 ΕΞ 2017 (02.08.2017) - Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΓΔΟΠ0001608ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων» (Β΄ 2625) .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 22/26.7.2017 - Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 19/24.5.2017 - Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 18/24.5.2017 - Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 16/05.04.2017 - Τροποποίηση της αριθ. 15/16.12.16 απόφασης «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν.4350/2015(Α΄161), όπως ισχύει» (Β΄4203/27.12.2016).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 15/16.12.2016 - Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001644 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 2273 (16.11.2016) - Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ