• κτεο

ΠΟΛ 1088/2018 (11.05.2018) - Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 124/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα) σχετικά με τη φύση των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 124/2017 - Χαρακτηρισμός των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. ως φόρου ή τέλους ή εισφοράς - Ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία βεβαίωσης και στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 51957/4294 (28.7.2016) - Τροποποίηση της αριθμ. 68067/6255/2014 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των φορέων που δύναται να διαθέτουν Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ), των γεωγραφικών περιοχών της χώρας στις οποίες διενεργούνται με αυτές οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (ΦΕΚ 71 Β' 2015).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθ. Πρωτ. οικ.36289/3113 (27.5.2016) - Αναπροσαρμογή των τελών τεχνικού ελέγχου οχημάτων λόγω αύξησης του ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθ. Πρωτ. 54749/4539 (2015) Έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθ. Πρωτ. 71278/5975 (2015) Δυνατότητα είσπραξης προμήθειας από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ για το ηλεκτρονικό παράβολο
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. πρωτ. Οικ. 78387/6468 (2015) Καθορισμός του τρόπου πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους, των οργάνων, της διαδικασίας και του τρόπου πληρωμής του προστίμου του άρθρου 18 Α του ν. 3446/2006 (Α' 49) από τους ιδιοκτήτες οχημάτων στα οποία δεν έχει διενεργηθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, της διαδικασίας εντοπισμού τους και κάθε άλλης λεπτομέρειας αναγκαίας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 57485/4684 (2015) Ενημέρωση αρμοδίων αρχών κατ' εφαρμογή του άρθρου 3, παρ. 1 (στ) της υ.α. 41557/5065/2013 - Περιπτώσεις ασυμβατότητας μεταξύ προσκομισθέντος ΔΤΕ κατά την προσέλευση οχήματος σε ΚΤΕΟ και στοιχείων που τηρούνται στο ΜΣ ΚΤΕΟ του Υπουργείου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. πρωτ.Οικ. 52601/4364 (2015) Μη υπαγωγή στη διάταξη της υποπαραγράφου Δ.8. της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β' του ν. 4336/2015 (Α' 94), των ιδιοκτητών οχημάτων, τα οποία υποχρεούνται να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και είναι εκπρόθεσμα πέραν των έξι (6) μηνών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 50818/4228 (2015) Δημοσίευση νόμου 4336/2015 με προσθήκη άρθρου 18Α «Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) μηνών», στο ν. 3446/2006
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 3326/212 (2015) Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 64010/5841 (2014) Τροποποίηση της 20794/2222/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1466) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθ. Πρωτ. 51136/5942 (2013) Δημοσίευση του ν. 4199/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 41557/5065 (2013) Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ, των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και των τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Οικ 34449/4375 (2013) Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων Κ.Τ.Ε.Ο., των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 28792/3638 (2013) Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ, των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) και των τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1088 (2013) «Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. 8913/1089/19-2-13 (ΦΕΚ 501/Β΄/5.3.2013) σχετικά με τον καθορισμό νέων τελών διενέργειας τεχνικών ελέγχων ανά κατηγορία οχήματος από τα Δημόσια ΚΤΕΟ”.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. 8913/1089 (2013) Καθορισμός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 55332/5732 (2012) Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ, των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και των τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. 20628/2206 (2012) Πιστοποίηση ιδιωτικών ΚΤΕΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ