• κτελ

ΠΟΛ 1106/2018 (06.06.2018) - «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 114 και 142 του ν.4537/2018»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1073111 ΕΞ 2018 (11.05.2018) - Φορολογική μεταχείριση μη εκπιπτόμενων δαπανών των ΚΤΕΛ ΑΕ της περ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1021624 ΕΞ 2017 (13.2.2017) - «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998 σε περίπτωση μεταβίβασης αποχαρακτηρισμένου λεωφορείου ενταγμένο σε Κ.Τ.Ε.Λ. από νομικό πρόσωπο με διπλογραφικά βιβλία».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1179 (17.11.2016) - Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 15/2016 (28.6.2016) - «Ρύθμιση θεμάτων οχημάτων δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1074804 ΕΞ 2016 (12.5.2016) - Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημοσίας χρήσης ενταγμένου στα Κ.Τ.Ε.Λ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΒ 1166032 ΕΞ2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που αποκτούν οι μέτοχοι των ΚΤΕΛ ΑΕ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Β οικ. 69088/4971/15 (2015) Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1128 (2015) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α’/17.12.2014).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 3/2015 (2015) «Ρύθμιση θεμάτων οχημάτων δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Οικ. Α- 6098/449 (2015) «Πληρωμή εισφοράς 1% άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α’ 268)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. οικ Α 577/34 (2015) Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4313/2014 (Α’ 261) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» αναφορικά με επιβατικές μεταφορές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α-Οικ. 38926/2975 (2014) «Πληρωμή εισφοράς 1% άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α’ 268)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Οικ. Β-25788/2075/14 (2014) Σύσταση στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο του ειδικού λογαριασμού με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Εισφοράς 1% του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 για οικονομική ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Β/οικ.23155/1824/14 (2014) Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με την απόδειξη της εγκατάστασης κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1015 (2014) Εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες των μετόχων των ΚΤΕΛ ΑΕ και των μελών των ΚΤΕΛ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1194 (2012) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1182/13.09.2012 (ΦΕΚ 2563 τ. Β’/21.09.2012 από τα ΚΤΕΛ και τις ΚΤΕΛ Α.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1182 (2012) Τρόπος επιβολής και απόδοσης ΦΠΑ από τα ΚΤΕΛ και τα μέλη αυτών, καθώς και από τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους μετόχους αυτών που μισθώνουν τα λεωφορεία τους στις ΚΤΕΛ Α.Ε. - Αντικατάσταση της ΑΥΟΟ 1011293/94/19/0014/ΠΟΛ.1013/5.2.2004 (ΦΕΚ 318 Β’).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Β-Οικ. 22906/1909 (2012) «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 82/10-4-2012) και διευκρινήσεις επί αυτών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1101 (2012) Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2012: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3).
ΑΝΟΙΓΜΑ