• Ενιαιος φορεας Κοινωνικης Ασφαλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) (ΕΦΚΑ)

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/2018 (28.09.2018) - Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τέως ΟΓΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/2018 (16.05.2018) - Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τις διατάξεων που αφορούν στην «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4446/2016 και το άρθρο 14 του Ν.4491/2017
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ.15/Δ΄/12061/293 (01.03.2018) - Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 28119/1583 (21.07.2017) - Απόδοση Εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ατομική Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 139/2017 Συμμετοχή του ΕΦΚΑ σε συμφωνία εξυγίανσης οφειλέτη, με οφειλές μόνο προς το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Υ.) και τον ίδιο τον ΕΦΚΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28/2017 (20.06.2017) - Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Φ.10043/οικ. /27751/824 (16.6.2017) - «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων στον πρ. ΟΓΑ, μετά την ισχύ του ν.4387/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2017 (12.6.2017) - «Υπενθύμιση οδηγιών σχετικά με την εκκαθάριση αρχείων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25/2017 (02.06.2017) - «Επικαιροποίηση του Πίνακα Α΄»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861 (16.5.2017) - Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 11863/3809 (13.3.2017) - Καθορισμός υπηρεσιών ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ Φορέων, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ ως οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ.10034/18282/566 (20.4.2017) - Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για όσους συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του πρώην ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν κατά την ένταξή του στον ΕΦΚΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2017 (24.3.2017) - «Διαβίβαση του Πίνακα Α΄»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις. Μη μισθωτοί
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2017 (28.2.2017) - «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄).»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2017 (28.2.2017) - «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: οικ.8539/475 (23.2.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με αποζημίωση Ε.Φ.Κ.Α. για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/42 (27.1.2017) - «Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας διασφάλισης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/40/110208 (24.1.2017) - «Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών Β’ εξαμήνου 2016 των Μηχανικών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 11/3/20-1-2017 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ