• ΕΤΟΣ - 2008

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

ΠΟΛ. 1179 (2008) Αναστολή χορήγησης πιστοποιητικού άρθρου 18 του ν. 3634/2008.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1178 (2008) Παράταση προθεσμίας καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1177 (2008) Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2009
ΑΝΟΙΓΜΑ

17686 (2008) Πρόγραμμα δράσης της ΥΠ.Ε.Ε. για το έτος 2009 - Κατευθύνσεις- Στόχοι.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1171 (2008) Παροχή διευκρινήσεων για την ορθή αντιστοίχιση μέσω διαδικτύου, των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1170 (2008) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 ν.3714/2008 (ΦΕΚ 231Α/7-11-08) Αύξηση ορίου ακατάσχετου ποσού μισθών και συντάξεων για χρέη προς το Δημόσιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. πρωτ. : Κ2-11365 (2008) Δημοσιευόμενα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιριών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1167 (2008) Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν από τα επεισόδια της περιόδου από 06.12.2008 έως και 15.12.2008 στις διάφορες πόλεις της χώρας.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1166 (2008) Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. χρεών επιχειρήσεων και λοιπών οφειλετών που επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου από 6.12.2008 εως και 15.12.2008 του έτους 2008 σε διάφορες περιοχές της χώρας, αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και ρύθμιση αυτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 27846/2008 (2008) Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. οικ. 12311/08/3.6.2008 (ΦΕΚ 1063/Β’) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1161 (2008) Άρση κατάσχεσης επικαρπίας μετά τον θάνατο του επικαρπωτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 1122331/2373/ΔΜ Β’ (2008) «Έναρξη ή μεταβολή εργασιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1159 (2008) Απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων φόρου δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1157 (2008) Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της 1100330 /1954/ ΔΜ / 6-10-2008 (Φ.Ε.Κ. 2149 Β΄ /16-10-08) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών ‘’Καθορισμός Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων ( Κ.Α.Δ.2008)’’
ΑΝΟΙΓΜΑ

1156 (2008) Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-11 του ν. 3259/04 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το ν. 3697/08.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1155 (2008) Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/25-09-2008).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1153 (2008) Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1151 (2008) Υποχρεώσεις των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων κατ’ εφαρμογή του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

1149 (2008) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 3698/2008 (Φ.Ε.Κ. 198 Α΄/2-10-2008) - Παράταση του χρόνου για την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1148 (2008) Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου.
ΑΝΟΙΓΜΑ