• ΕΤΟΣ - 2008

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

53 (2008) Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση γυναικών με πλήρη σύνταξη και συμπλήρωση 10.000 ημερών ασφάλισης. – Κοινοποίηση της διάταξης της παρ.5 του άρ.143 του Ν.3655/08.
ΑΝΟΙΓΜΑ

54 (2008) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Συνταξιοδότηση των χήρων – πατέρων ανήλικων παιδιών µε τις ευνοϊκές διατάξεις των μητέρων ανηλίκων. 2. Σταδιακή κατάργηση από 1.1.2010 της δυνατότητας λήψης μειωµένης σύνταξης στις μητέρες ανηλίκων παιδιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

49 (2008) Παροχή στοιχείων Διαδοχικής Ασφάλισης όταν ο ΟΑΕΕ είναι συμμετέχων Οργανισµός. ΣΧΕΤ.: Η υπ.αρ.66/04 Εγκύκλιος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

50 (2008) Δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος πατέρα αναπήρου τέκνου. Κοινοποίηση των διατάξεων του αρθρ.140 του Ν.3655/08. ΣΧΕΤ.: α) Οι αρ.87/04 και 9/07 εγκύκλιοι. β) Το Σ40/44/23.5.2007 Γενικό Έγγραφο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

51 (2008) Αλλαγή του ποσοστού μείωσης στις συντάξεις που θα χορηγηθούν από 1/1/2009 και μετά Κοινοποίηση διατάξεων – παροχή οδηγιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

52 (2008) Νέα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση με τις διατάξεις 35ετίας από 1/1/2013 και μετά, των μέχρι τις 31/12/1992 ασφαλισμένων. Κοινοποίηση διατάξεων – Παροχή οδηγιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) Καθορισμός ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζομένων του Ν. 2084/92 για το έτος 2008.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) Υπαγωγή των «νέων» ασφαλισµένων στο πρόγραµµα των µακροχρόνια ανέργων, µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2874/00.
ΑΝΟΙΓΜΑ

48 (2008) Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2008. Σχετ :Οι με αρ. 9/98, 29/00, 2/04 Εγκύκλιοι.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) Ανακατάταξη σε ασφαλιστική κλάση των μελών Σωματείων, Συνεργατικών, Ασφαλιστικών Συνεταιρισµών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

47 (2008) Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου «παλαιού τύπου» ή «κοµµένης» αστυνοµικής ταυτότητας κατά την διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών. ΣΧΕΤΙΚΟ: Η υπ. αριθ. 51/28-07-2005 εγκύκλιος µας (ανακαλείται).
ΑΝΟΙΓΜΑ

46 (2008) Αύξηση των χρονικών προϋποθέσεων. Σχετ: α) Το άρθρο 148 του Ν.3655/08 (ΦΕΚ 58/3-4-08 τεύχος Α΄) β) Το αρ.Φ.40021/οικ.10116/856/16-4-08 και Φ40021/12328/1065/19-5-08 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) Αντιμετώπιση θεμάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε εργοδότες, οι οποίοι έως 31/5/08 ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Η.Ε.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) Κατώτατα ποσά συντάξεων του έτους 2008 επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές κλάδου ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑM των Ελλήνων υπηκόων ή ομογενών συνταξιούχων αλλοδαπού φορέα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) Διευκρινήσεις σχετικά µε τα πρόσωπα που καλύπτονται από τη διάταξη του αρθ.5 του Ν.3385/05 όπως αντικαταστάθηκε µε το αρθ.5 του Ν.3518/06, που αφορά αναγνώριση χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) Παράταση προθεσµίας υποβολής αιτήσεων για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3385/05. ΣΧΕΤ.: 91/05, 32/07.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) α) Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τα. Τα.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο, σύμφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού του. Β) Χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τα.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) για το έτος 2007.
ΑΝΟΙΓΜΑ

42 (2008) Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των εποχικά απασχολούµενων, ασφαλισµένων του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α., σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραµατοπονίας και κάθε είδους εκτροφών. ΣΧΕΤ. : Οι υπ΄ αριθµ. : 90/02 και 128/07 εγκύκλιοι Διοίκησης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) Προτάσεις Τα.Δ.Ε. για την κατάταξη σε ασφ/κές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές καθώς και για την αποτίμηση των παροχών σε είδος για το έτος 2009 .
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) Συμπληρωματικοί πίνακες ποσών συντάξεων και κατωτάτων ορίων τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ