• ΕΤΟΣ - 2010

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1206 (2010) Θέμα: «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Π. 2869/2389/ΠΟΛ.137/1987 στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5053959 ΕΞ/2010 (2010) Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3899/2010 "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας"
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1197 (2010) Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26. 12. 2010 , που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1189 (2010) Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1191 (2010) «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 3842/2010 σχετικά με τον αυτοέλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων και παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1183 (2010) Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες των λογοθεραπευτών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1178 (2010) Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1144 (2010) Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για πωλήσεις που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1145 (2010) «Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων ένταξης στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. του πωλητή αγροτικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως καθώς και του αγρότη που πωλεί τα προϊόντα του στις λαϊκές αγορές.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1142 (2010) Απαλλαγή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 904/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Οκτωβρίου 2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (αναδιατύπωση)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ18 5036889 ΕΞ 2010 (6.9.2010) - Φορολογική μεταχείριση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν.2743/99 για τα οποία εκδίδεται Απόφαση παύσης ισχύος της άδειας τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1128 (2010) Διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται για τους «αφανείς επιτηδευματίες».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1120 (2010) Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., μετά την από 01.07.2010 αύξηση των συντελεστών του φόρου, βάσει των διατάξεων του ν.3845/10(ΦΕΚ65Α/06.05.2010).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1124 (2010) Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών για τις A’ και Β’ ΔΟΥ Χανίων στις οποίες διακόπηκε η λειτουργία τους και παρέμειναν κλειστές λόγω καταλήψεων από τους αγρότες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1118 (2010) Παροχή διευκρινίσεων για την επιβολή ΦΠΑ στις αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, δικηγόρων, κλπ. που υπάγονται στο ΦΠΑ από 1.7.2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1097587 ΕΞ 2010 (2010) Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 2ου τριμήνου 2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/45/ΕΕ (2010) ΟΔΗΓΙΑ 2010/45/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1112-10 (2010) Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 – Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2010, Φ2 TAXIS) για υποκείμενους με βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλασσομένων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1111-10 (2010) ΦΠΑ σε επισκευή αγαθών στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας (claims).
ΑΝΟΙΓΜΑ