• ΕΤΟΣ - 2011

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

ΠΟΛ 1268 (2011) Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και για τις ανάγκες των αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών ή των μελών του προσωπικού τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1267 (2011) «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Δ17 Ε 5051406 ΕΞ 2011 (2011) Έλεγχος τιμολογίων εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος από αρμόδιες ΕΛΥΤ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1242 (2011) Υπαγωγή στο ΦΠΑ της παράδοσης νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α. ή συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. – άρθρο 18, παρ. 3β’ Ν.4002/2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1234 (2011) Απαλλαγή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας από τις Μ.Ψ.Υ. του άρθρου 11 του ν.2716/99 .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ. : Δ17Ε 5048112 ΕΞ/2011 (2011) Κοινοποίηση της αριθ. Δ17Ε 5031360 ΕΞ/14.07.2011 Α.Υ.Ο
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1229 (2011) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1160/22-7-2011 (ΦΕΚ 1778/Β’/5-8-2011) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα “Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ17Ε 5043093 ΕΞ 2011 (2011) Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των σκαφών που ελλιμενίζονται ή/και χρησιμοποιούνται μόνιμα στην Ελλάδα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1216 (2011) Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2010 στους αγρότες
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1212 (2011) Αντιμετώπιση θεμάτων ΦΠΑ κατά την μεταγραφή των υποκειμένων στη Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1208 (2011) Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά και στην παράδοση μη αλκοολούχων ποτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Δ17Ε 5036468 ΕΞ 2011 (2011) Κοινοποίηση άρθρου 19 ν. 4002 (ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011) σχετικά με θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών- Ειδική ρύθμιση καταβολής επιβαρύνσεων για επαγγελματικά πλοία αναψυχής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1182 (2011) Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1184 (2011) «Ρυθμίσεις για υποβολή δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α’180)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1175 (2011) Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2010 στους αγρότες
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ19Γ 5031186 ΕΞ 2011 (2011) «Καθεστώτα Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακώς Χώρων και χώρων Τελωνειακής επίβλεψης.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1113603 ΕΞ 2011 (2011) Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι εκδίδουν τιμολόγια για το σύνολο της παραγωγής τους βάσει απόφασης του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1170 (2011) Υπαγωγή στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ των υπηρεσιών εστίασης γενικά – Άρθρο 34 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α’/01.07.2011)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1168 (2011) Υποβολή δήλωσης μεταβολής για άσκηση δραστηριότητας παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 100KW από αγρότες του ειδικού καθεστώτος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ. : Δ17Ε 5033060 ΕΞ/2011 (2011) Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152/01.07.2011)
ΑΝΟΙΓΜΑ