• ΕΤΟΣ - 2012

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

ΠΟΛ 1228 (2012) Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1226 (2012) Οδηγίες για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2012 και η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1224 (2012) Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών και λοιπές διατάξεις» που ψηφίσθηκε επί της αρχής στη Βουλή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1223 (2012) Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1218 (2012) Κοινοποίηση της 150/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1219 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ) (2012) «Τροποποιήσεις των ΠΟΛ 1195/2012 και ΠΟΛ 1077/2012 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1216 (2012) Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1161/31.05.2012 Α.Υ.Ο., για το οικονομικό έτος 2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1217 (2012) Τροποποίηση της ΠΟΛ.1145/31.05.2012 (ΦΕΚ Β’1839/11.06.2012) σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 634/2012 (2012) Δυνατότητα ή μη συμψηφισμού καταβληθέντος Φόρου Αυτόματου Υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.) ή Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (Τ.Σ.Α.) στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας ακινήτων για τις οποίες έχουν εφαρμογή, σε συνδυασμό, οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1215 (2012) Έντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος - Καναδά. (Ν 3824, ΦΕΚ Α’ 27/25.02.2010)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1214 (2012) Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και απόδοσης του φόρου υποχρεωτικά με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 532/2012 (2012) Εάν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε επί πωλήσεως διαμερισμάτων, αποθηκών και κλειστών χώρων στάθμευσης τα οποία αποκτήθηκαν από τον υιό του κληρονομηθέντος ιδιοκτήτη τους ως ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου ενόσω ήταν ημιτελή και στη συνέχεια, μετά την αποπεράτωση τους κατά το σύστημα της αντιπαροχής που είχε δοθεί το οικόπεδο από τον κληρονομούμενο, πωλήθηκαν από τον κληρονόμο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1198 (2012) Σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών για τα χρέη αυτής από παρακρατούμενους φόρους και Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 524/2012 (2012) Αν η ζημία που υφίσταται επιχείρηση, λόγω ληστείας ή κλοπής, εκπίπτει από τα ακαθόριστα έσοδα αυτής και, σε καταφατική περίπτωση, ποιος ο χρόνος έκπτωσης (διαχειριστική περίοδος).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1195 (2012) Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’), την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) και την παρ.3 του άρθρου 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α’).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ12 Α 1138248 ΕΞ 2012 (2012) Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ καθώς και για εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 του ΚΦΕ από τον ΕΟΠΥΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1193 (2012) Κοινοποίηση της 278/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1192 (2012) Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων και τεχνικών προβλημάτων του συστήματος taxis.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ. οικ. 2/70738/0022 (2012) «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1191 (2012) Κοινοποίηση της 363/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ