• ΕΤΟΣ - 2012

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

Αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5047890 ΕΞ 2012 (2012) Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για τη φορολογική μεταχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρόσθετων υλών με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 απόφασης Υπουργού Οικονομιών (ΦΕΚ 1872/Β’) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ14Α 1000042 ΕΞ 2013 (2012) Πώληση ειδών της UNICEF από την επιχείρησή σας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1176380 ΕΞ 2012 (2012) Φορολογική αντιμετώπιση εσόδων επιδότησης για την εκμετάλλευση αεροπορικών γραμμών στο πλαίσιο επιβολής υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1168843 ΕΞ 2012 (2012) «Διακανονισμός ΦΠΑ στην περίπτωση πώλησης ακινήτου σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1168845 ΕΞ 2012 (2012) «Πώληση φωτοβολταικού πάρκου ως υποκαταστήματος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1166636 ΕΞ2012 (2012) Συντελεστής Φ.Π.Α. στη συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1157321 ΕΞ 2012 (2012) Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε παροχή υπηρεσιών που αφορούν υπηρεσίες συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε φωτοβολταϊκό πάρκο στη Γερμανία
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ14Α 1155402 ΕΞ 2012 (2012) «Αίτημα απόδοσης του ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14A 1151609 ΕΞ 2012 (2012) «Εκπτώσεις λόγω τζίρου».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1194 (2012) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1182/13.09.2012 (ΦΕΚ 2563 τ. Β’/21.09.2012 από τα ΚΤΕΛ και τις ΚΤΕΛ Α.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1192 (2012) Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων και τεχνικών προβλημάτων του συστήματος taxis.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1190 (2012) Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ (2012) Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1187 (2012) Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26.9.2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1182 (2012) Τρόπος επιβολής και απόδοσης ΦΠΑ από τα ΚΤΕΛ και τα μέλη αυτών, καθώς και από τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους μετόχους αυτών που μισθώνουν τα λεωφορεία τους στις ΚΤΕΛ Α.Ε. - Αντικατάσταση της ΑΥΟΟ 1011293/94/19/0014/ΠΟΛ.1013/5.2.2004 (ΦΕΚ 318 Β’).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1177 (2012) Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2011 στους αγρότες
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1173 (2012) Οδηγίες για επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2011 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1159 (2012) Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (2012) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 (2012) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, Φ.Π.Α., ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.), ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΝΟΙΓΜΑ