• ΕΤΟΣ - 2012

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Κ.Β.Σ.

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 1946/131211 (2012) Τροποποίηση της αριθμ. 230/20798/21-2-2012 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 593), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1220 (2012) Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1221 (2012) Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. - Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’/23.4.2010).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α2 -1145 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 4/2012 (2012) Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με τη λιανική πώληση καυσόξυλων και το δικαίωμα του καταναλωτή να μην καταβάλει αντίτιμο αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1208 (2012) Μηχανογραφική έκδοση και διαχείριση εισιτηρίων για λογαριασμό τρίτων-Απαλλαγή από τη θεώρηση και σήμανση με μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988, των εισιτηρίων θεαμάτων με ορισμένες προϋποθέσεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1207 (2012) Κοινοποίηση των διατάξεων της Υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ2-2022 (2012) «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4093 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.) (2012) Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1203 (2012) «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β’) «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού»»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 525/2012 (2012) Ενόψει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.3220/2004 ερωτάται, αν, στην περίπτωση εικονικών φορολογικών στοιχείων που φέρονται ότι εκδόθηκαν από εικονική επιχείρηση, τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επιβάλλονται αποκλειστικά και μόνο σε βάρος του προσώπου που ασκεί πράγματι τη σχετική επιχείρηση (υποκρυπτόμενου) ή και σε βάρος εκείνου που εικονικά φέρεται ότι την ασκεί.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1200 (2012) Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β’257/13.2.2012) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1194 (2012) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1182/13.09.2012 (ΦΕΚ 2563 τ. Β’/21.09.2012 από τα ΚΤΕΛ και τις ΚΤΕΛ Α.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1136130 ΕΞ 2012 (2012) «Καταχώρηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε Βιβλία Β’ κατηγορίας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1192 (2012) Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων και τεχνικών προβλημάτων του συστήματος taxis.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1185 (2012) Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1104425 ΕΞ 2012 (2012) «Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. αντιπροσώπων - πωλητών (dealers) περιστασιακά ή μη απασχολούμενων με το σύστημα της κατά οίκον επίδειξης.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1156 (2012) «Υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου και έκδοσης φορολογικών στοιχείων από επιχειρήσεις σωματικής ευεξίας που εκμεταλλεύονται Fish Spa.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 (2012) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, Φ.Π.Α., ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.), ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθ. Πρωτ: 855/68504 (2012) «Τροποποίηση της αριθμ. 230/20798/21-2-2012 Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 593).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1150 (2012) «Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)».
ΑΝΟΙΓΜΑ