• ΕΤΟΣ - 2012

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

ΠΟΛ 1229 (2012) «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ5Α 1180571 ΕΞ 2012 (2012) Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ5Α 1180572 ΕΞ 2012 (2012) Ανάθεση είσπραξης των Βεβαιωμένων Οφειλών Δ.Ο.Υ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1002 (2012) Ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων ακινήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1009/2013 (2012) «Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2012»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 57126/Β.2421 (2012) Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1001 (2012) Αναστολή καταστροφής πινακίδων κυκλοφορίας των Ι.Χ. οχημάτων που τίθενται σε προσωρινή ακινησία και παραμένουν στις Δ.Ο.Υ. πέραν του δωδεκαμήνου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 55332/5732 (2012) Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ, των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και των τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 57198/Β.2406 (2012) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 36579/Β1666/27.8.2007 (ΦΕΚ 1740/Β/30.8.2007) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 1946/131211 (2012) Τροποποίηση της αριθμ. 230/20798/21-2-2012 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 593), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/167 (2012) Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) της διαδικασίας άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων και εγγραφής στο μητρώο του οικείου Επιμελητηρίου και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/166 (2012) Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α’ 63).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 57296 (2012) Νέα Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Β’ Κύκλου Υποβολών για το έτος 2012 κατά τις διατάξεις του ν. 3908/2011 όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 11247 (2012) Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1227 (2012) Παράταση προθεσμίας καταβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5047890 ΕΞ 2012 (2012) Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για τη φορολογική μεταχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρόσθετων υλών με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 απόφασης Υπουργού Οικονομιών (ΦΕΚ 1872/Β’) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1225 (2012) Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων - δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Δ17α/369/2/ΦΝ463 (2012) Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Δ17γ/08/193/ΦΝ449 (2012) Έναρξη ισχύος του Π.Δ 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α’ 185)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1222 (2012) «Κοινοποίηση διατάξεων ν. 4098/2012 περί παράτασης του χρόνου παραγραφής των βεβαιωμένων χρεών»
ΑΝΟΙΓΜΑ