• ΕΤΟΣ - 2012

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Αριθ. Πρωτ. Α23/595/31 (2012) Κοινοποίηση εγγράφου της Γεν. Δ/νσης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 66 του ν. 3996/2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ99/727 (2012) «Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ. 21230/26569/2204 (2012) Καθορισμός εισφορών Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ32/58 (2012) «Ενημέρωση ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. »
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 618/2012 (2012) Εάν η υπ' αριθμ. 209/2012 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, στην οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις για την νόμιμη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργοδοτών στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές που λειτουργούν στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ έχει αναλογική εφαρμογή και για την συμμετοχή των εκπροσώπων των εργοδοτών ως μελών στο ΔΣ του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, δηλαδή, εάν είναι νόμιμη η συμμετοχή στο ΔΣ ως εκπροσώπου των εργοδοτών προσώπου, το οποίο δεν είναι εργοδότης, δηλ.: α) ούτε απασχολεί προσωπικό υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ β) ούτε το Νομικό πρόσωπο, το οποίο εκπροσωπεί, απασχολεί προσωπικό υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, γ) ούτε είναι μέλος της Διοίκησης του οικείου εργοδοτικού φορέα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρωτ: 28733 (2012) «Κατάργηση Ειδικής Συνδικαλιστικής Σύνταξης του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Ε10/19 (2012) Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/11/2012.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ99/1/209 (2012) Προτάσεις Τ.Δ.Ε. για την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Σ40/303 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) (2012) «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το συνυπολογισμό ή μη χρόνων που αναγνωρίζονται στο κατά περίπτωση ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 2084/1992, όπως τελικά αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 40 του ν. 3996/2011.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π: Φ10034/οικ.26973/483 (2012) Δημοσίευση του 4093/2012 (άρθρο πρώτο, υποπαράγρ. ΙΑ.6, παράγρ. 7, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12) αναφορικά με την παράταση λήξης της ασφάλισης στον ΟΓΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ.80000/οικ.27047/1800 (2012) Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ.80000/οικ.27040 /1798 (2012) Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 (2012) Δημοσίευση του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (άρθρο πρώτο, υποπαράγρ.ΙΑ.6, παρ.5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12) αναφορικά με τον ανασχεδιασμό της σύνταξης των ανασφαλίστων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π: Φ10034/οικ.27101/484 (2012) Δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (άρθρο 10 παρ.3) ΦΕΚ Α, 229/19-11-2012), που αφορά στην καταβολή του ΕΚΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ.80020/οικ. 26522/978 (2012) Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 2 του ν. 4093/2012, σχετικά με την μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ.80020/οικ.26444/975 (2012) Γνωστοποίηση διατάξεων της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222) – Κατάργηση ειδικής συνδικαλιστικής σύνταξης και νομοθεσίας τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ. 10080/οικ.26834/1792 (2012) Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του σχετικά με την αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρ: Φ.10035/οικ.26538/840 (2012) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από την 01.01.2013 και εφεξής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ 10070/οικ.27043/1799 (2012) Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4093/2012 και παροχή οδηγιών προς τους Τομείς Σύνταξης και Ασφάλισης του κλάδου κύριας αφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ80020/οικ.26776/984 (2012) «Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 4093/2012 (A’222). Κατάργηση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Τομέα ΤΕΑΠΥΚ του ΟΑΕΕ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ